Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning till myndigheten om behandlingen av ansökan om rökförbud och därtill hörande övervakning

Anvisning till myndigheten om behandlingen av ansökan om rökförbud och därtill hörande övervakning

12.4.2017 16:00

Valviras anvisning 6/2017

Anvisning till myndigheten om behandlingen av ansökan om rökförbud och därtill hörande övervakning (del B) (pdf)

Tobakslagen förbjuder rökning  i bostadssammanslutningens  gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler.  Gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler i bostadssammanslutningar, där tobaksrökning är förbjuden, är till exempel trappuppgångar, vinds- och källarlokaler, klubbrum och gemensam bastu. I sådana gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler får man inte heller anvisa ett särskilt rum eller annat utrymme för rökning.

En bostadssammanslutning får dessutom, om den så vill, förbjuda tobaksrökning på gemensamma utomhusområden som den innehar i närheten av ingångarna till byggnaden och byggnadens friskluftsintag, på lekområden för barn och på gemensamma balkonger. Tobakslagen begränsar inte bostadssammanslutningars rätt att i sina ordningsregler förbjuda rökning även på andra utomhusområden än de gemensamma utomhusområden som nämns i lagparagrafen. En bostadssammanslutning kan alltså i sina ordningsregler förbjuda rökning även till exempel på en gemensam utomhusaltan som den innehar eller på bostadssammanslutningens parkeringsområde. Beslut om rökförbud på gemensamma utomhusområden fattas i den ordning som föreskrivs i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller någon annan lag som tillämpas på bostadssammanslutningar.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ger med stöd av 6 § i tobakslagen (549/2016) 6 anvisningar till myndigheterna som övervakar tobakslagen om rökförbud och rökrestriktioner i bostadssammanslutningar. Denna anvisning ersätter Valviras tidigare anvisning, daterad 05.04.2017 (dnr V/23020/2017).  Anvisningen som är avsedd för husbolag (del A, version 05.06.2017) finns tillgänglig på Disponentförbundets och Fastighetsförbundets webbplatser.