Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning om tillämpning av anmälningsförfarandet enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Verksamhetsenheterna inom socialvård och småbarnspedagogik

Anvisning om tillämpning av anmälningsförfarandet enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Verksamhetsenheterna inom socialvård och småbarnspedagogik

3.7.2019 13:00

Valviras anvisning 1/2019

Anvisning om tillämpning av anmälningsförfarandet enligt 13 § i hälsoskyddslagen, verksamhetsenheterna inom socialvård och småbarnspdagogik (pdf)

Med stöd av 13 § 1 mom. i hälsoskyddslagen (763/1994) ska verksamhetsutövaren senast 30 dygn innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om ibruktagande av ett daghem eller en klubb eller av en läroanstalt eller undervisningsplats för förskoleunder-visning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning eller högskoleutbildning enligt 3 punkten samt om ibruktagande av en verksamhetsenhet som ger fortlöpande vård inom socialvården samt för en flyktingförläggning enligt 4 punkten. En motsvarande anmälan ska göras också när verksamheten ändras väsentligt. När verksamhetsutövaren byts ska den nya verksamhetsutövaren underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om saken.

Mer information: tesu@valvira.fi