Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning om marknadsföring av alkohol

Anvisning om marknadsföring av alkohol

13.3.2018 14:22

Valviras anvisning 6/2018

Anvisning om marknadsföring av alkohol (pdf)

Denna reviderade version av anvisningen om marknadsföring av alkoholdrycker gäller marknadsföring som avses i 7 kap. i alkohollagen (1102/2017). I 3 § i lagen konstateras att marknadsföring avser reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet. Indirekt reklam är i synnerhet främjande av försäljningen av en produkt i samband med reklam för någon annan nyttighet genom att ett etablerat kännetecken för produkten eller försäljaren oförändrat eller ändrat så att det ändå kan kännas igen används som kännetecken för nyttigheten eller genom att reklamen för en annan produkt på något annat sätt associerar till en bestämd produkt eller försäljaren.

Illustrationerna och texterna på en alkoholdrycksförpackning och dess etikett kan anses vara en del av säljfrämjande verksamhet som riktar sig till konsumenter om de utnyttjas i marknadsföringen av produkten, till exempel i reklambilder och som reklamfraser. I dessa fall kan också de bedömas med stöd av marknadsföringsbestämmelserna i alkohollagen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira) anvisning innehåller direktiv gällande tillämpningen av marknadsföringsbestämmelserna i alkohollagen samt en presentation av tillsynsmyndighetens beslutspraxis till dags dato.

Eftersom marknadsföringsparagraferna ändrades endast delvis i samband med totalrevideringen av alkohollagen innehåller anvisningen även avgörandepraxis som uppkom under den förra lagen.

Anvisningen har meddelats regionförvaltningsverken för beaktande i tillsynen av alkoholmarknadsföring. Syftet med anvisningen är att skapa allmänna verksamhetsprinciper för att åstadkomma en enhetlig tillsynspraxis i hela landet. Avsikten är även att ge näringsidkare inom branschen och reklamplanerare riktlinjer för vilka omständigheter som ska beaktas vid planering och genomförande av marknadsföring.

Marknadsföringsanvisningen innehåller exempel på hurdan marknadsföring som kan anses vara tillåten eller förbjuden. När anvisningen tillämpas i praktiken måste man dock beakta att bedömningen av huruvida verksamhet är tillåten eller förbjuden görs från fall till fall. Dessutom har helhetsintrycket av marknadsföringen väsentlig betydelse vid bedömningen av när verksamheten kan anses vara lagstridig.

Marknadsföring är verksamhet som ständigt förändras. Därför kan anvisningen inte vara en uttömmande redogörelse för vilka reklammetoder och säljfrämjande åtgärder som är förbjudna eller tillåtna. Valvira följer med utvecklingen och verkningarna av marknadsföringen och uppdaterar anvisningen vid behov. Tolkningspraxis som uppkommer i och med att lagändringar träder i kraft läggs till i anvisningen.

I den här anvisningen beaktas de ändringar som träder i kraft den 1 januari 2018 och som bl.a. avlägsnar förbudet mot kortvarig utannonsering av priserbjudanden när det gäller servering, fastställer ett nytt förbud mot gottgörelse för priset på alkoholdrycker och lägger till undantag till förbudet mot marknadsföring av starka alkoholdrycker.

Mer information:

Överinspektör Marianna Vasara, tfn 0295 209 622
marianna.vasara(at)valvira.fi