Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning för tillsyn över förhållandena i daghem och skolor samt förebyggande och utredning av sanitär olägenhet

Anvisning för tillsyn över förhållandena i daghem och skolor samt förebyggande och utredning av sanitär olägenhet

27.8.2018 15:55

Valviras anvisning 12/2018

Anvisning för tillsyn över förhållandena i daghem och skolor samt förebyggande och utredning av sanitär olägenhet (pdf)

Denna anvisning kompletterar social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) samt Valviras anvisning för tillämpning av förordningen.

I anvisningen har man bland annat beaktat Institutet för hälsa och välfärds publikation ”Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen” (på finska), men till skillnad från handboken har denna anvisning en snävare synvinkel och fokuserar på förhållanden, processhantering och kommunikation, och är framför allt avsedd för hälsoskyddsmyndigheterna.

I majoriteten av skolor och daghem uppfyller de krav som ställs i hälsoskyddslagen. Problem med inomhusluften förekommer emellertid i dagens läge av olika skäl i den omfattning att man ansett det vara nödvändigt att utarbeta en anvisning som stöder och samordnar hälsoskyddsverksamheten.

Det är viktigt att förebygga förhållanden som orsakar olägenheter för hälsan. I frågor som gäller inomhusluft bör fokuseringen flyttas från utredningen av sanitära olägenheter till att sådana i förväg kan undvikas. Alltid lyckas man emellertid inte undvika att problem med inomhusluft uppstår. Då är det viktigt att snabbt få situationen under kontroll och uppnå de mål som ställts för byggnadens kondition och luftkvaliteten inomhus, människors hälsa och välbefinnande samt för en god processhantering. Ett viktigt inslag särskilt i det sistnämnda är kommunikation och handlingssätt som upprätthåller gott förtroende. Anvisningen syftar till att främja god praxis hos hälsoskyddsmyndigheterna.

Anvisningen för tillsyn över förhållandena i daghem och skolor samt förebyggande och utredning av sanitär olägenhet publiceras på Valviras webbplats som en nätpublikation och uppdateras vid behov. Anvisningen kan också tillämpas vid problem i inomhusluften i andra motsvarande utrymmen.

Mer information:

Överinspektör Pertti Metiäinen
tfn 0295 209 612
pertti.metiainen(at)valvira.fi