Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa

Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa

12.1.2017 13:14

Valvira har utarbetat en anvisning om tillämpningen av förordningen om boendehälsa, som ger detaljerade tolkningar och praktiska exempel på tillämpningen av förordningen. Tillämpningsanvisningen är avsedd för de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna och andra sakkunniga på området.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) eller den s.k. förordningen om boendehälsa trädde i kraft 15.5.2015. Förordningen baserar sig i huvudsak på anvisningen om boendehälsa (social- hälsovårdsministeriets handböcker 2003:2) och på etablerad praxis för utredning av risker för boendehälsa i byggnader.

Syftet med förordningen är att klargöra bedömningen av sanitära förhållanden i byggnader och ersätta anvisningen om boendehälsa, som utfärdats med stöd av 32 § i hälsoskyddslagen, med en förordning, vilket förutsätts av grundlagen. Förordningen om boendehälsa innehåller även bestämmelser om utbildning och kompetenskrav för utomstående sakkunniga.

Tillämpningsanvisningen publiceras på Valviras webbplats som en nätpublikation och uppdateras vid behov.

Den första tillämpningsanvisningen publiceras i fem delar:
Del I Paragraferna 1–10 i förordningen om boendehälsa (pdf)
Del II Paragraferna 11–13 i förordningen om boendehälsa (pdf)
Del III Paragraferna 14–19 i förordningen om boendehälsa (pdf)
Del IV Paragraf 20 i förordningen om boendehälsa (pdf)
Del V Paragraf 21 i förordningen om boendehälsa (pdf)

Bilaga 1 AHOT-blankett byggnadshälsoexpert BHE (word)
Bilaga 2 AHOT-blankett expert på inomhusluft SISA (word)
Bilaga 3 AHOT-blankett expert på fuktskador i byggnader KVKT (word)

Mer information:

Pertti Metiäinen, överinspektör
Tfn 0295 209 612
fornamn.efternamn(at)valvira.fi