Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning för tillämpning av bassängvattenförordningen

Anvisning för tillämpning av bassängvattenförordningen

11.5.2017 14:48

Valviras anvisning 2/2017

Anvisning för tillämpning av bassängvattenförordningen, kvaliteten och kontrollen av simbassängvatten (pdf)

Enligt 32 § i hälsoskyddslagen (763/1994) kan social- och hälsovårdsministeriet genom förordning utfärda närmare bestämmelser om de hygieniska kvalitetskraven, den regelbundna övervakningen och tillhandahållandet av information om bassängvatten. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 315/2002 om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar innehåller också bestämmelser om åtgärder när kvalitetskraven inte uppfylls. Denna anvisning är en tillämpningsanvisning där det ges klara instruktioner för det praktiska arbetet. Till anvisningen har bifogats malldokument som verksamhetsutövare och hälsoskyddsmyndigheten kan utnyttja om de så vill. Syftet är att i anvisningen sammanställa de frågor som oftast dyker upp vid kontroll av bassängvatten samt ta upp goda verksamhetssätt och god praxis. Anvisningen omfattar dock inte alla praktiska situationer. Ett centralt mål för anvisningen är att öka samarbetet mellan anläggningarna och hälsoskyddsmyndigheterna samt berätta om betydelsen av anläggningens egenkontroll när det gäller att upprätthålla sanitära förhållanden.

Mer information

Överinspektör Heli Laasonen, tfn 0295 209 631