Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning för tillämpning av anmälningsförfarandet enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Offentliga inkvarteringslokaler

Anvisning för tillämpning av anmälningsförfarandet enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Offentliga inkvarteringslokaler

7.9.2017 14:09

Valviras anvisning 7/2017

Anvisning för tillämpning av anmälningsförfarandet enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Offentliga inkvarteringslokaler (pdf)

Enligt 13 § 1 mom. 1 punkten i hälsoskyddslagen (763/1994) ska verksamhetsutövaren senast 30 dygn innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om ibruktagande av en inkvarteringsrörelse som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006). En anmälan ska göras också när en verksamhet ändras väsentligt. När verksamhetsutövaren byts ska den nya verksamhetsutövaren underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om saken.