Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning för processen av utredning av sanitära olägenheter i bostäder

Anvisning för processen av utredning av sanitära olägenheter i bostäder

30.11.2020 16:00

Valviras anvisning 7/2020

Anvisning för processen av utredning av sanitära olägenheter i bostäder (pdf)

Denna anvisning kompletterar Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) liksom även den anvisning för tillämpning av förordningen som Valvira har utarbetat.

Anvisningen för processen av utredning av sanitära olägenheter i bostäder (anvisningen för bostadsinspektioner) publiceras som webbpublikation på Valvira webbplats och uppdateras vid behov. I processer för utredning av sanitära olägenheter ska den senaste uppdateringen tillämpas.

Denna anvisning har publicerats för den första gången 27.3.2017 anvisning 4/2017 (Dnr 478/06.10.01/2017). Valvira har uppdaterat anvisningens avsnitt 5.6.4. Tobaksrök (förfarande enligt hälsoskyddslagen) 16.10.2020. Till anvisningen har fogats hänvisningar till rättspraxis samt rekommendationer och rutiner som myndigheten i praktiken funnit fungera bra. Valvira tackar intressegrupperna (Social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken och Helsingfors stad) för de kommentarer man fått gällande anvisningen och som man har försökt ta i beaktande vid uppdateringen av anvisningen.

I denna anvisning finns både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av lagstiftningens tillämpning. De tolkningar som presenteras i anvisningen är Valviras syn på hur hälsoskyddslagstiftningen borde tillämpas. Myndighetens verksamhet bör basera sig på de befogenheter som finns i lagen och i myndig-hetens verksamhet måste man nogsamt följa lagen. Myndighetsanvisningarna är inte till sin natur rättsligt bindande gentemot andra myndigheter eller aktörer. I sista hand avgör domstolen frågor som berör tillämpning av lagstiftningen.

Mer information:

Överinspektör Pertti Metiäinen, tfn 0295 209 612, fornamn.efternamn(at)valvira.fi eller tesu@valvira.fi