Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Antalet personer som fick sin yrkesrätt tillbaka ökade

Antalet personer som fick sin yrkesrätt tillbaka ökade

6.2.2023 10:15 / Meddelande

Förra året fick något fler yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården tillbaka sina förlorade yrkesrättigheter jämfört med året innan. Valvira återställde helt eller delvis yrkesrättigheter till 33 sökande. Totalt avgjorde tillsynsnämnden förra året 76 ärenden som gällde yrkespersoner som ansökte om att få sina rättigheter återställda. Av de godkända ansökningarna var 10 sådana i vilka det tidigare fråntagandet av yrkesrätten hade grundat sig på den yrkesutbildade personens egen begäran. Dessutom ansågs de fyra tidigare utfärdade tillfälliga förbuden att utöva yrket eller använda yrkesbeteckningen inte längre motiverade på basis av patientsäkerheten, och de tillfälliga förbuden kunde avskaffas.

I fjol förlorade sammanlagt 91 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården sina yrkesrättigheter. Antalet ökade något från året innan då 86 yrkesutbildade personer förlorade sin yrkesrätt. Det fattades 39 beslut om att begränsa rätten att utöva yrket år 2022. Av dessa gällde 24 läkare, och förskrivningsrätten begränsades i 19 fall.

Bakgrunden till att yrkesrättigheten fråntas eller begränsas är ofta missbruk, andra hälsorelaterade orsaker, bristande yrkesskicklighet eller annat olämpligt agerande. En yrkesperson inom social- och hälsovården kan förlora sin yrkesrättighet eller yrkesrättigheten kan begränsas, om det är motiverat med tanke på klient- och patientsäkerheten. Syftet är då att hindra att vården av klienter och patienter äventyras.

Ärenden som gäller begränsning, fråntagande och återställande av rätt att utöva yrke behandlas av nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården vid Valvira. Nämnden behandlar även ärenden som gäller förbud att använda yrkesbeteckningen och skriftliga varningar.

Tillsynsnämndens statistik över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som Valvira publicerar är tillgängliga i tjänsten för öppna data (avoindata.fi). Uppgifterna gäller fråntagande eller begränsande av yrkesrättigheter för legitimerade läkare och sjukskötare samt för närvårdare med skyddad yrkesbeteckning år 2010–2022.

Antalet personer som på egen begäran avstod från sin yrkerätt ökade betydligt år 2022.  Mer information om ämnet finns på Valviras webbplats (valvira.fi). 

Mer information:

Jurist Anna Valkeajoki, 0295 209 411