Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ändringarna i äldreomsorgslagen ger bättre servicekvalitet inom äldreomsorgen

Ändringarna i äldreomsorgslagen ger bättre servicekvalitet inom äldreomsorgen

18.11.2020 13:00 / Meddelande

Valviras och regionförvaltningsverkens regionala möten startar från Sydvästra Finland. Mötena fokuserar på ändringarna i äldreomsorgslagen. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken arrangerar möten i november-december för att informera särskilt producenter och anordnare av tjänster om de ändringar i äldreomsorgslagen som trädde i kraft 1.10.2020. Det första mötet ordnades 5.11.2020 i Sydvästra Finland. 

Syftet med ändringarna i äldreomsorgslagen är att förbättra servicekvaliteten och klient- och patientsäkerheten genom att säkerställa ett tillräckligt antal anställda för vård och omsorg samt de anställdas kompetens. Lagen innehåller nu en bestämmelse om att minimidimensioneringen av personal vid enheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård inom socialvården ska vara minst 0,7 anställda per klient. Dimensioneringen träder i kraft i sin helhet 1.4.2023 och stiger gradvis under övergångsperioden fram till det. I nuläget ska dimensioneringen vara minst 0,5. Den andra betydande ändringen gäller kravet på att ta i bruk ett enhetligt RAI-system för bedömning av klienternas funktionsförmåga. 

Personal enligt klienternas behov

Inom tillsynen har man observerat att personalresursen för direkt klientarbete och indirekt arbete har varit otillräcklig vid vissa enheter. Personalens utbildning och kunnande samt uppgiftsstrukturen ska motsvara klienternas servicebehov såväl i det direkta klientarbetet som i de indirekta arbetsuppgifterna.

Tillsynsmyndigheterna påpekar att alla verksamhetsenheter redan före ändringen av äldreomsorgslagen har varit skyldiga att säkerställa ett tillräckligt antal anställda, adekvat utbildning hos anställda och en ändamålsenlig uppgiftsstruktur. Dessa ska stå i relation till antalet äldre som tillhandahålls tjänster vid enheten samt deras servicebehov, och det gäller samtliga arbetsuppgifter och under alla tider på dygnet. 

Tjänsteproducenten ska med hjälp av egenkontroll se till att ändringarna i äldreomsorgslagen beaktas och verkställs i verksamhetsenhetens vardagliga arbete. I praktiken kan  detta innebära en omorganisering av personalens arbetsuppgifter eller annan utveckling av verksamhetens innehåll som syftar till att målen för lagen uppnås. 

Från tjänsteproducenternas håll har man upprepade gånger påpekat, att endast cirka 3 procent av närvårdarnas arbete skulle användas till indirekt arbete. Procenttalet har lyfts fram i förarbetena till äldreomsorgslagen i avsnittet som behandlar de ekonomiska konsekvenserna, där olika siffror presenteras för bedömning av vilka kostnadseffekter som orsakas av den arbetstid som olika yrkeskategorier använder till indirekta arbetsuppgifter. Ändringen av äldreomsorgslagen innehåller dock inga bestämmelser om personaldimensioneringen för indirekt arbete. Även här ska dimensioneringen basera sig på klienternas servicebehov. 

Valviras och regionförvaltningsverkens andra möten om äldreomsorgen 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken ordnar sammanlagt sex regionala möten. Följande i ordningen är mötet i Västra och Inre Finland. Det sista mötet ordnas 10.12.2020. Mötena arrangeras i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundet.

Mer information om äldreomsorgslagen

Tillsynsmyndigheternas föreskrift om direkt och indirekt arbete vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre 

Regionala möten om äldreomsorgslagen ordnas med fjärranslutning äldreomsorgslagen 

Valvira och regionförvaltningsverken stöder verkställigheten av ändringen av äldreomsorgslagen 

Mer information

Valvira:
Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334
Reija Kauppi, jurist, tfn 0295 209 429            
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 164
Heidi Seppälä, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 122
fornamn.efternamn(at)avi.fi