Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Alkohollagen förutsätter tillsyn över marknadsföringen

Alkohollagen förutsätter tillsyn över marknadsföringen

23.5.2019 15:46 / Nyhet

Marknadsföringen av alkoholdrycker regleras i alkohollagen. Valvira har en lagstadgad uppgift att utöva tillsyn över marknadsföringen av alkoholdrycker. Den primära metoden för tillsyn är att styra och stödja alkoholnäringen.

Valvira inledde i fjol ett projekt som innebär en systematisk genomgång av samtliga tillverkares webbplatser och konton i sociala medier. I det följande skedet övergår Valvira till att gå igenom partihandlarnas webbplatser. Valvira har varit och kommer också i fortsättningen att vara i kontakt med aktörerna angående de observationer som görs i samband med tillsynen. Valvira har i detta sammanhang inte förbjudit tillverkarnas reklam, utan kontaktat dem i syfte att styra tillverkarna att rätta till sin verksamhet så att lagen iakttas.

Bestämmelserna om marknadsföring i alkohollagen har godkänts av riksdagen i ett flertal repriser, senast år 2017 när alkohollagen totalreviderades. I samband med reformen av alkohollagen föreslog Valvira att paragraferna om marknadsföring skulle preciseras även i fråga om marknadsföringen av starka alkoholdrycker. Inga betydande ändringar infördes då i lagbestämmelserna, men förbudet mot marknadsföring av starka alkoholdrycker lindrades genom att tillåta publicering av en produktförteckning eller prislista som också innehåller starka alkoholdrycker.

Enligt 50 § 1 mom. i alkohollagen är reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet förbjuden för starka alkoholdrycker. På denna punkt innehåller lagen ett undantag, enligt vilket starka alkoholdrycker får marknadsföras i tillverkarens eller partihandlarens produktförteckning eller prislista som framställs på ett datanät eller i en prislista för detaljhandeln eller för servering på ett sådant sätt att alla drycker som finns att tillgå presenteras för konsumenterna på ett enhetligt sätt.

På nätet kan prislistan publiceras endast i en sådan datanätstjänst som administreras av säljaren, såsom webbsida eller i sociala medier. I produktförteckningen får anges sakliga produktuppgifter samt en produktbild. Undantaget i lagen infördes för att även de företag som tillverkar och importerar starka alkoholdrycker ska kunna informera konsumenterna om sina produkter.

Enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska myndigheter i Finland övervaka att sådana aktörer som är etablerade i Finland i sin reklam som publiceras på nätet iakttar finsk lagstiftning också då tjänsterna enbart eller huvudsakligen riktar sig till en annan EES-stat.

Mer information på Valvira:

Kari Kunnas, enhetschef
tfn 0295 209 610

Anne Ritari, jurist
tfn 0295 209 413

fornamn.efternamn@valvira.fi