Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Akutläkemedel får finnas i enheter för effektiverat stödboende och andra boendeserviceenheter – egenkontrollen måste säkerställas

Akutläkemedel får finnas i enheter för effektiverat stödboende och andra boendeserviceenheter – egenkontrollen måste säkerställas

7.4.2020 14:50 / uppdaterad 8.4.2020 14:49 / Nyhet

Ett begränsat läkemedelslager som är avsett för klienternas gemensamma användning, dvs. ett så kallat akutläkemedelslager, får på vissa villkor finnas i enheter för effektiverat serviceboende och andra boendeserviceenheter som avses i socialvårdslagen. För att inrätta och använda ett läkemedelslager krävs alltid fungerande egenkontroll samt noggranna anvisningar och handledning. Läkemedelslagret är avsett endast för oförutsedda och akuta situationer, där det inte är ändamålsenligt att föra klienten till jourundersökningar / någon annanstans för vård. Akutläkemedelslagrets läkemedelsurval är begränsat och omfattar endast nödvändiga läkemedel som behövs snabbt.

Huvudregeln är att läkare förskriver de läkemedel som boendeserviceenheternas klienter behöver med personliga recept och att klientens uppdaterade läkemedelslista och vårdplan iakttas vid behandlingen.

En boendeserviceenhet inom socialvården kan ha ett akutläkemedelslager, om den läkare som ansvarar för läkemedelsbehandlingen i enheten anser att det är nödvändigt. Då ska man se till att

  • en ansvarig person har utsetts för läkemedelslagret, som ska vara en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (sjukskötare eller läkare)
  • enheten har en skriftlig läkemedelsbehandlingsplan enligt handboken Säker läkemedelsbehandling, där det beskrivs vilka läkemedel som finns i läkemedelslagret samt en verksamhetsmodell för användning av läkemedelslagret
  • vårdpersonalen har tillräcklig kunskap och utbildning om läkemedelsbehandling
  • enhetens klienter har alltid tillgång till läkartjänster och klienterna ges läkemedel ur läkemedelslagret endast efter ordination av läkare
  • ordinationen att ge läkemedel ur läkemedelslagret är inte stående, utan den behandlande läkare bedömer så snabbt som möjligt (följande vardag), om behovet av medicinering fortsätter och gör vid behov upp ett personligt recept för klienten
  • det ska göras tillräckliga anteckningar i journal-/klienthandlingarna om ordination och givande av läkemedel som finns i läkemedelslagret
  • genomförandet av läkemedelsbehandlingen, förvaringen och förbrukningen av läkemedel samt rutiner i anslutning till användningen av läkemedel övervakas systematiskt genom egenkontroll
  • läkemedelsbeställningar till läkemedelslagret godkänns av den läkare som ansvarar för klienternas läkemedelsbehandling i boendeserviceenheten, och som har rätt att utöva yrket självständigt (läkemedel till läkemedelslagret ska inte skaffas med pro auctore-recept)
  • läkemedelslagret inte innehåller läkemedel som tillhört avlidna klienter eller klienter som annars lämnat enheten

Det är alltid den läkare som ansvarar för läkemedelsbehandlingen i enheten och som alltså känner till klienternas medicineringsbehov som ska bestämma vad som är det nödvändiga akutläkemedelsurvalet oberoende av boendeserviceenhetens klientkategori. Vanligtvis omfattar akutläkemedelsurvalet några läkemedel. Läkemedlen ska vara sådana som ges den naturliga vägen eller som injiceras under huden. Valvira kan inte ge några närmare anvisningar om läkemedelsurvalet i akutläkemedelslagret.

Läs mera:

Social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar till enheter för boendeservice inom socialvården om hur läkemedelsförsörjningen ska ordnas (SHM:s pressmeddelande 7.4.2020)

Beställning och expediering av läkemedel till sådana enheter för boendeservice som avses i socialvårdslagen (Fimeas nyhet 8.4.2020)

Ordnande av läkarvård för äldre i serviceboende (valvira.fi)

Fimeas föreskrift 6/2012. Sjukhusapotekens och läkemedelscentralernas verksamhet (bl.a. förvaringsutrymmen för läkemedel) (fimea.fi, pdf)

Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Mer information:

Mervi Tiri, överinspektör (fr.o.m. 13.4.2020)
tfn 0295 209 341

Kirsti Tolonen, överläkare
tfn 0295 209 215

Hanna Linna, jurist
tfn 0295 209 427

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

8.4.2020 Länken till Fimeas nyhet har uppdaterats.