Innehållspresentatör

null Adoptionsnämnden och barnombudsmannen: stödet efter adoption bör utvecklas och en övergripande efterhandsutvärdering göras av adoptionslagen

Adoptionsnämnden och barnombudsmannen: stödet efter adoption bör utvecklas och en övergripande efterhandsutvärdering göras av adoptionslagen

20.11.2017 14:53 / Nyhet

Adoptionslagen har varit i kraft i fem år. Nu behövs en övergripande efterhandsutvärdering av verkställigheten, konstaterar adoptionsnämnden och barnombudsmannen i sitt gemensamma initiativ. Det är viktigt att utvärdera både lagen i allmänhet och dess konsekvenser för barn: Utvärderingen av barnkonsekvenserna bör innefatta tillgodoseendet av barnets rättigheter och barnets bästa i adoptionsprocessen. Adopterade barns situation och behov bör beaktas som en helhet. Utvärderingen ska även fokusera på de adopterade barnens och adoptivfamiljernas synvinkel samt synvinkeln hos dem som överlåtit sitt barn till adoption.

Adoptionsnämnden och barnombudsmannen framställer i sitt initiativ att verkställigheten av adoptionslagen ska utvärderas, men också de sätt på vilka adoptionens särskildhet beaktas och utvecklas i olika bastjänster och hur tillgången till stöd efter adoptionen, såsom terapitjänster, förbättras. Kompetensen i adoptionsfrågor ska säkerställas genom att den inkluderas i utbildningsprogrammen för olika yrkesgrupper.

Adopterade barn har alltid ett visst behov av särskild omsorg och särskilt stöd. Viktiga bastjänster med tanke på adoptivbarn, där barnets och familjens särskilda behov av stöd bör identifieras och beaktas är barnrådgivningen, småbarnspedagogiken och skolan samt olika stödtjänster för familjer. En del adoptivbarn behöver också särskilt stöd i form av specialtjänster till exempel inom barnskyddet eller barnpsykiatrin. Dessa tjänster bör utvecklas med hänsyn till adoptivbarnens särskilda behov och de bör finnas tillgängliga efter behov.

Läs mer:

Adoptionsnämndens och barnombudsmannens gemensamma initiativ om efterhandsutvärdering av adoptionslagen samt om utveckling av stödet som ges efter adoption (på finska) (pdf)

Mer information

Adoptionsnämndens sekreterare, överinspektör Minna Malviniemi
tfn 0295 209 611

Adoptionsnämndens ordförande, socialrådet Merja Vuori
tfn 0295 209 623