Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Åbo universitetscentralsjukhus utvecklar sin jourenhet med patienten i fokus

Åbo universitetscentralsjukhus utvecklar sin jourenhet med patienten i fokus

21.3.2017 09:41 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland gjorde i januari ett styrnings- och utvärderingsbesök till samjouren vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs). Under besöket utvärderades organisation, klient- och patientsäkerhet och verksamhetspraxis vid enheten.

Lyhörda för patienternas förslag till förbättringar

Jourenheten vid Åucs har hög kompetens i akutmedicin. Verksamheten är organiserad så att läkarna bl.a. flexibelt kan flytta mellan olika arbetsställen. Planerna på att integrera socialjouren har framskridit långt och ser lovande ut.

Patienten står i centrum för utvecklingsarbetet. Enheten har ett kundråd vars utvecklingsförslag har påverkat bland annat planeringen av jourlokalerna. Klientorienteringen har också stärkts genom utbildning av personalen som också ges incitament för gott bemötande av patienterna.

Träffsäkerheten av bedömningen av vårdbehov och brådskandegrad bör uppföljas

Under styrnings- och utvärderingsbesöket observerades även vissa utvecklingsbehov. För att utveckla processen för bedömning av vårdbehov och brådskandegrad (triage) preciseras och förenklas enhetens triageanvisningar. Utbildningen och inskolningen i triage fungerar bra, men det är skäl att systematiskt följa upp träffsäkerheten i triagebedömningarna – till förmån för patientsäkerheten.

Anmälningar om risksituationer som inträffat vid Åucs jourenhet (s.k. HaiPro-anmälningar) behandlas systematiskt, och likaså utvecklingsåtgärder som följer av dem. För att förbättra enhetens egenkontroll uppmuntrar tillsynsmyndigheterna till att sammanslå data ur alla källor som har information om patientsäkerheten (t.ex. beslut av patientförsäkringen och tillsynsmyndigheterna samt uppgifter från patientombudsmän) och med jämna mellanrum behandla dessa tillsammans med hela personalen.

Tillsynen över jourverksamheten är ett av insatsområdena i den planenliga tillsynen över social- och hälsovården under åren 2016–2017. Valvira och regionförvaltningsverken genomför år 2017 totalt ca 40 gemensamma sammankomster inom ramen för verkställandet av tillsynsprogrammet för social- och hälsovården.

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019

Följ upp verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo17

Mer information på Valvira:

Markus Henriksson, medicinalråd, enhetschef
tfn 0295 209 401
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:

Hanna Lintula, överinspektör
tfn 0295 018 088
fornamn.efternamn(at)avi.fi