Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus pääsisältö

Varhaiskasvatuksen valvonta – työnjako aluehallintovirastojen kanssa

Valvira valvoo varhaiskasvatusta valtakunnallisesti ja aluehallintovirastot valvovat toimintaa omilla alueillaan. Valvira valvoo varhaiskasvatuksen toimintaa erityisesti silloin, kun kyseessä ovat periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat sekä silloin kun asia koskee usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata. Valvira valvoo varhaiskasvatusta myös silloin, kun aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään asiaa. Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Valvontaviranomaiset edistävät varhaiskasvatuksen turvallisuutta ja laatua ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa. Kunta vastaa alueensa asukkaiden perusoikeuksien toteutumisesta ja mm. valvoo varhaiskasvatuspalveluiden saatavuutta ja niiden tuottamista.

Ennakoiva ja jälkikäteinen valvonta

Viranomaisvalvonnan muotoja ovat ennakoiva ja jälkikäteinen valvonta. Ennakoivaa valvontaa ovat mm. omavalvonnan varmistaminen sekä suunnitelmallinen valvonta, rekisteröinti, ohjaus, neuvonta ja viestintä. Jälkikäteistä eli reaktiivista valvontaa ovat valvonta-asiat, jotka otetaan käsittelyyn kantelun, epäkohtailmoituksen tai muun yhteydenoton perusteella tai muista lähteistä saadun tiedon perusteella (esim. tiedotusvälineet, tilastot ja raportit). Valvonnan eri muodot täydentävät toisiaan. Jälkikäteiseen valvontaan sisältyy aina ohjausta ja ennakoivassa valvonnassa voidaan käyttää tietoa jälkikäteisen valvonnan ratkaisuista ja menettelytavoista.

Yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus tehdään varhaiskasvatuksesta vastaavalle kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.  Aluehallintovirasto rekisteröi palveluntuottajan ja sen toimipaikat, jos ne täyttävät varhaiskasvatuslaissa säädetyt edellytykset. Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat rekisteröidään Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämään Valveri-rekisteriin. Ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa ohjaa oman alueen aluehallintovirasto.