Tobak

Tobak framsida

I tobakslagen föreskrivs det om åtgärder för att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter, främja att människor slutar använda sådana produkter och skydda befolkningen mot att utsättas för tobaksrök.

Kommunerna ansvarar i första hand för den övervakning som stadgas i tobakslagen. Valvira styr i sin tur regionförvaltningsverken och kommunerna i skötseln av deras uppgifter som enligt tobakslagen har förordnats dem.

Valvira är tillsammans med kommunen marknadstillsynsmyndighet i fråga om produkter som omfattas av tobakslagen och deras detaljhandelsförpackningar. Valvira övervakar sammansättningen och egenskaperna hos de produkter som avses i tobakslagen samt märkningen av deras försäljningsförpackningar. Dessutom övervakar Valvira tillsammans med kommunerna att marknadsföringsförbudet för produkter som regleras i tobakslagen följs och ger vid behov tolkningsanvisningar för att åstadkomma allmänna verksamhetsprinciper och en enhetlig tillsynspraxis i hela landet. Valvira styr regionförvaltningsverken och kommunerna i skötseln av deras uppgifter enligt tobakslagen.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att tobakslagen iakttas på arbetsplatserna. Polisen övervakar i sin tur att tobakslagen följs på offentliga evenemang för allmänheten och tullen övervakar importen av tobaksprodukter.

Kontaktuppgifter för övervakningsenheterna hos de kommuner som ansvarar för övervakningen av tobakslagen

Se även

Lagstiftning

Tobakslag (finlex.fi)

Anvisningar

Förbud mot tobaksprodukters synlighet (pdf)

Se också

Ansökan om försäljningstillstånd (valvira.fi)

Tillsynsprogramm (valvira.fi)

Kontakt

tupakka@valvira.fi

Jurist Anne Ritari, tfn 0295 209 413 (Reklam, marknadsföring)

Jurist Reija Kauppi, tfn 0295 209 429 (Marknadsföring, kvalitetskontroll)

Jurist Taru Peippo, tfn 0295 209 365 (Kvalitetskontroll)

Överinspektör Pia Malm, tfn 0295 209 363

Assistent Sonja Hemming, tfn 0295 209 478