Tobak

Tobak framsida

I tobakslagen föreskrivs det om åtgärder för att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter, främja att människor slutar använda sådana produkter och skydda befolkningen mot att utsättas för tobaksrök.

Kommunerna ansvarar i första hand för den övervakning som stadgas i tobakslagen. Valvira styr i sin tur regionförvaltningsverken och kommunerna i skötseln av deras uppgifter som enligt tobakslagen har förordnats dem.

Valvira övervakar också reklam av tobaksprodukter samt försäljningen av tobaksprodukter i den mån det berör produkternas sammansättning, kvalitetsövervakning och förpackningspåskrifter. Valvira övervakar utöver kommunerna även att de i tobakslagen stadagde förbud av befrämjandet av reklam och försäljning följs. Valvira kontrollerar utvecklingen och effekterna av befrämjandet av reklam- och försäljningsverkamheten samt ger vid behov tolkningsanvisningar för att åstadkomma generella verksamhetsprinciper och en enhetlig tillsynspraxis i hela landet.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att tobakslagen iakttas på arbetsplatserna. Polisen övervakar i sin tur att tobakslagen följs på offentliga evenemang för allmänheten och tullen övervakar importen av tobaksprodukter.

Kontaktuppgifter för övervakningsenheterna hos de kommuner som ansvarar för övervakningen av tobakslagen

Se även

Lagstiftning

Tobakslag (finlex.fi)

Anvisningar

Förbud mot tobaksprodukters synlighet (pdf)

Se också

Ansökan om försäljningstillstånd (valvira.fi)

Tillsynsprogramm (valvira.fi)

Se även

Lagstiftning

Tobakslag (finlex.fi)

Anvisningar

Förbud mot tobaksprodukters synlighet (pdf)

Se också

Ansökan om försäljningstillstånd (valvira.fi)

Tillsynsprogramm (valvira.fi)