Socialvård

Ändrade socialvårds- och äldreomsorgslagar


På sidan finns föråldrad information. Vi uppdaterar innehållet så snart som möjligt. I denna anvisning (pdf) hittar du den aktuella information som motsvarar de ändringar i socialvårdslagen och i äldreomsorgslagen som trädde i kraft 1.1.2023.

Socialvård

Valvira är den riksomfattande tillstånds- och tillsynsmyndigheten för socialvården. Valvira beviljar verksamhetstillstånd för privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster när de fungerar inom flera än ett regionförvaltningsverks område.

Serviceproducenter som verkar inom ett regionförvaltningsverks område får sitt tillstånd av regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverken styr och övervakar socialservicen inom sina respektive områden. Även kommunerna övervakar aktörer som producerar socialservice inom deras område. Valviras uppgift är att styra regionförvaltningsverken så att tillståndsförvaltningen, styrningen och tillsynen inom socialvården är så enhetliga som möjligt i hela landet.

Valvira och regionförvaltningsverken bedriver den planmässiga tillsynen över kommuner och verksamhetsenheter såsom den beskrivs i tillsynsprogrammet och enligt en gemensamt avtalad arbetsfördelning.

Klagomål som gäller socialvården behandlas i första hand av regionförvaltningsverken. Valvira behandlar klagomål som gäller principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden, eller när klagomålet hänför sig till ett tillsynsärende inom hälso- och sjukvården som är under behandlig vid Valvira.

På dessa sidor ges information om tillsynen över socialvården och tillståndsärenden som gäller privat socialservice.

Se även

Valvira är medlem i European Social Network (ESN). ESN är ett nätverk för socialledningen i Europa.

ESN logo

Tillhandahållande av socialvård

Kontakt

Avdelningen för social- och hälsovård

Mönttinen Helena
Direktör
tfn 0295 209 404

Tillsyn över socialvården

Autti Lilli
Överinspektör
tfn 0295 209 605
(mentalvård och missbrukarvård, socialombudsmannaverksamhet, utkomststöd)

Lantto Marja-Leena
Överinspektör
tfn 0295 209 283
(äldreomsorg)

Malviniemi Minna
Överinspektör
tfn 0295 209 611
(adoptionsnämndens sekreterare, socialvårdens yrkesutövningslag)

Rytilahti Niina
Jurist
tfn 0295 209 321
(juridiska frågor i tillsynsärenden, egenkontroll, socialvårdens yrkesutövningslag)

Saramaa Mari
Överinspektör
tfn 0295 209 342
(äldreomsorg, omsorger om utvecklingsstörda, handikapptjänster)

Tuunainen Paula
Avdelningssäkretare
tfn 0295 209 384

Uusitalo Elina
Överinspektör, ansvarig person i tillsynsärenden som gäller socialvården
tfn 0295 209 334
(äldreomsorg, utkomststöd, socialvårdens yrkesutövningslag)

Tillståndsärenden inom privat socialservice

Antikainen Jari
Överinspektör
tfn 0295 209 240 

Iinatti Minna
Assistent
tfn 0295 209 343

Kankaanpää Ville
Överinspektör
tfn 0295 209 399

Kokkoniemi Ilkka
Överinspektör
tfn 0295 209 367

Ojaniemi Pekka
Överinspektör
​​​​​​​tfn 0295 209 355

​​​​​​​Tulkki Anssi
Överinspektör
tfn 0295 209 347

 

E-post: fornamn.efternamn@valvira.fi
Fax: 0295 209 702 (Helsinki), 0295 209 704 (Rovaniemi)