Socialvård

Socialvård

Valvira är den riksomfattande tillstånds- och tillsynsmyndigheten för socialvården. Valvira beviljar verksamhetstillstånd för privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster när de fungerar inom flera än ett regionförvaltningsverks område.

Serviceproducenter som verkar inom ett regionförvaltningsverks område får sitt tillstånd av regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverken styr och övervakar socialservicen inom sina respektive områden. Även kommunerna övervakar aktörer som producerar socialservice inom deras område. Valviras uppgift är att styra regionförvaltningsverken så att tillståndsförvaltningen, styrningen och tillsynen inom socialvården är så enhetliga som möjligt i hela landet.

Valvira och regionförvaltningsverken bedriver den planmässiga tillsynen över kommuner och verksamhetsenheter såsom den beskrivs i tillsynsprogrammet och enligt en gemensamt avtalad arbetsfördelning.

Klagomål som gäller socialvården behandlas i första hand av regionförvaltningsverken. Valvira behandlar klagomål som gäller principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden, eller när klagomålet hänför sig till ett tillsynsärende inom hälso- och sjukvården som är under behandlig vid Valvira.

På dessa sidor ges information om tillsynen över socialvården och tillståndsärenden som gäller privat socialservice.

Coronavirus - COVID-19

Beslut om vidtagande av styråtgärder inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har genom sitt beslut av den 1 april 2020 med stöd av 86 § 1 mom. 1 punkten i beredskapslagen ålagt de sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) och landskapet Åland på det sätt som avses i 6 § i den lagen att

  1. i enlighet med statsrådets riktlinje av den 16 mars 2020 hänvisa den personal som återvänder från utlandet till förhållanden som motsvarar karantän och avtala med dem om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors (14 dygn) frånvaro, och
  2. i enlighet med statsrådets riktlinje av den 30 mars 2020 hänvisa sin personal till en covid-19-undersökning alltid om det finns minsta misstanke om sjukdom. I fråga om testningen ska i övrigt anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd följas vid misstanke om en infektion orsakad av coronavirussjukdomen covid-19.

Beslutet träder i kraft omedelbart och gäller till och med den 13 april 2020.
Beslutet samt SHM:s övriga anvisningar och rekommendationer om coronavirusläget finns samlade på SHM:s webbplats.

 

Se även

Valvira är medlem i European Social Network (ESN). ESN är ett nätverk för socialledningen i Europa.

ESN logo

Tillhandahållande av socialvård

Kontakt

Avdelningen Privata tillstånd och tillsyn över socialvården

Koukkari Esa
Direktör
tfn 0295 209 328

Heikkinen Eine
Enhetschef, socialråd
tfn 0295 209 323

Tillsyn över socialvården

Autti Lilli
Överinspektör
tfn 0295 209 605
(mentalvård och missbrukarvård, socialombudsmannaverksamhet, utkomststöd)

Husso Riitta
Jurist
tfn 0295 209 324
(juridiska frågor i tillsynsärenden, egenkontroll, socialvårdens yrkesutövningslag)

Kauppi Reija
Jurist
tfn 0295 209 429
(juridiska frågor i tillsynsärenden, äldreomsorg)

Lantto Marja-Leena
Överinspektör
tfn 0295 209 283
(äldreomsorg)

Malviniemi Minna
Överinspektör
tfn 0295 209 611
(adoptionsnämndens sekreterare, socialvårdens yrkesutövningslag)

Ojaniemi Pekka
Överinspektör
tfn 0295 209 355
(socialvårdens yrkesutövningslag)

Raassina Marita
Överinspektör
tfn 0295 209 333
(barnskydd, vårdnad om barn och umgängesrätt, utkomststöd)

Rytilahti Niina
Jurist
tfn 0295 209 321
(juridiska frågor i tillsynsärenden, egenkontroll, socialvårdens yrkesutövningslag)

Saramaa Mari
Överinspektör
tfn 0295 209 342
(äldreomsorg, omsorger om utvecklingsstörda, handikapptjänster)

Tiri Mervi
Överinspektör
tfn 0295 209 341
(äldreomsorg, läkemedelvård, socialvårdens yrkesutövningslag)

Tuunainen Paula
Avdelningssäkretare
tfn 0295 209 384

Uusitalo Elina
Överinspektör, ansvarig person i tillsynsärenden som gäller socialvården
tfn 0295 209 334
(äldreomsorg, utkomststöd, socialvårdens yrkesutövningslag)

Vuorilampi Sari
Överinspektör
tfn 0295 209 316
(omsorger om utvecklingsstörda, handikapptjänster)

Tillståndsärenden inom privat socialservice

Antikainen Jari
Överinspektör
tfn 0295 209 240 

Iinatti Minna
Assistent
tfn 0295 209 343

Kokkoniemi Ilkka
Överinspektör
tfn 0295 209 367

Ojaniemi Pekka
Överinspektör
tfn 0295 209 355 

Tulkki Anssi
Överinspektör
tfn 0295 209 347

Kuoksa Mirka-Tuulia
Jurist
tfn 0295 209 306

E-post: fornamn.efternamn@valvira.fi
Fax: 0295 209 702 (Helsinki), 0295 209 704 (Rovaniemi)