Socialvård

Socialvård

Valvira är den riksomfattande tillstånds- och tillsynsmyndigheten för socialvården. Valvira beviljar verksamhetstillstånd för privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster när de fungerar inom flera än ett regionförvaltningsverks område.

Serviceproducenter som verkar inom ett regionförvaltningsverks område får sitt tillstånd av regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverken styr och övervakar socialservicen inom sina respektive områden. Även kommunerna övervakar aktörer som producerar socialservice inom deras område. Valviras uppgift är att styra regionförvaltningsverken så att tillståndsförvaltningen, styrningen och tillsynen inom socialvården är så enhetliga som möjligt i hela landet.

Valvira och regionförvaltningsverken bedriver den planmässiga tillsynen över kommuner och verksamhetsenheter såsom den beskrivs i tillsynsprogrammet och enligt en gemensamt avtalad arbetsfördelning.

Klagomål som gäller socialvården behandlas i första hand av regionförvaltningsverken. Valvira behandlar klagomål som gäller principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden, eller när klagomålet hänför sig till ett tillsynsärende inom hälso- och sjukvården som är under behandlig vid Valvira.

På dessa sidor ges information om tillsynen över socialvården och tillståndsärenden som gäller privat socialservice.

Se även

Valvira är medlem i European Social Network (ESN). ESN är ett nätverk för socialledningen i Europa.

ESN logo

Tillhandahållande av socialvård

Se även

Valvira är medlem i European Social Network (ESN). ESN är ett nätverk för socialledningen i Europa.

ESN logo

Tillhandahållande av socialvård