Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik pääsisältö

Tillsyn över småbarnspedagogiken – arbetsfördelning mellan Valvira och regionförvaltningsverken

Valvira övervakar småbarnspedagogiken på riksnivå, och regionförvaltningsverken utövar tillsyn över verksamheten inom sina respektive områden. Valvira övervakar småbarnspedagogiken i synnerhet när det är fråga om principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden och ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet. Valvira övervakar småbarnspedagogiken också i ärenden som ett regionförvaltningsverk är jävigt att behandla. Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis. Tillsynsmyndigheterna främjar säkerheten och kvaliteten av småbarnspedagogiken genom att tillhandahålla anordnaren av småbarnspedagogik den handledning och rådgivning som behövs och genom att i samråd med anordnaren följa hur verksamheten utvecklas.

Kommunen ansvarar för att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses för områdets invånare och övervakar bl.a. tillgången till tjänster inom småbarnspedagogiken och produktionen av dem.

Proaktiv och reaktiv tillsyn

Myndighetstillsynen kan vara antingen proaktiv (förhandstillsyn) eller reaktiv (efterhandstillsyn). Proaktiv tillsyn är bl.a. registrering, styrning, rådgivning, kommunikation, säkerställande av egenkontrollen samt planmässig tillsyn. Efterhandstillsyn eller reaktiv tillsyn är tillsynsärenden som tas upp till behandling på basis av klagomål, anmälan om missförhållande eller annan kontakt eller utgående från information som kommit från andra källor (t.ex. medier, statistik, rapporter). De olika formerna av tillsyn kompletterar varandra. Reaktiv tillsyn innefattar alltid styrning, och i proaktiv tillsyn kan den kunskap användas som inhämtats i samband med den reaktiva tillsynens avgöranden och förfaringssätt.

Registrering av privat småbarnspedagogik

En privat serviceproducent inom småbarnspedagogik ska göra en skriftlig anmälan om sin verksamhet innan den inleds eller väsentligt förändras. Anmälan görs till det kommunala organ som ansvarar för småbarnspedagogiken i den kommun där servicen produceras. Regionförvaltningsverket registrerar serviceproducenten och dennes verksamhetsställen, om dessa uppfyller de villkor som föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik. Privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik registreras i Valveri-registret som förvaltas av Valvira och regionförvaltningsverken. Vägledning i anmälnings- och registreringsärenden ges av regionförvaltningsverket inom ditt område.