Miljö och hälsa

Miljö och hälsa

Sanitära olägenheter i livsmiljön identifieras, förebyggs och undanröjs för att trygga människorna en sund livsmiljö. Miljöhälsa inbegriper sådana hälso- och sjukdomsaspekter som påverkas av miljöfaktorer. Med miljöhälsa avses också den teori och de praktiska åtgärder som används för att bedöma och kontrollera faktorer i miljön som påverkar hälsan.  

Valvira styr på nationell nivå verkställandet av hälsoskyddet och tobakslagen som en del av miljö- och hälsoskyddet. Befolkningens hälsa skyddas genom att Valvira dels övervakar och undersöker skadliga hälsoeffekter som orsakas av hushålls- och badvatten, boende, gemensamma utrymmen och avfall, dels påverkar användningen av områden på ett sätt som förebygger sanitära olägenheter.

Tobakstillsyn utövas i strävan efter att förebygga att människor börjar använda tobaksprodukter, bidra till att människor slutar använda tobaksprodukter och skydda befolkningen mot exponering för tobaksrök. Målet är i sista hand att användningen av tobaksprodukter ska upphöra. Mer information om tobakstillsynen finns under rubriken Tobak (valvira.fi).