Hälso- och sjukvård

Hälsovård

Webbsidorna för hälso- och sjukvård innehåller en sammanställning av information om uppgifter och ärendehelheter som gäller styrning, tillsyn och tillståndsförvaltning inom hälso- och sjukvården och som tillhör Valviras ansvarsområde. Valvira och regionförvaltningsverken har delvis samma uppgifter. Arbetsfördelningen presenteras närmare på innehållssidorna för varje ärende.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är verksamma i Finland behöver legitimation eller skyddad yrkesbeteckning som beviljas av Valvira. Privata tillhandahållare av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster ska skaffa ett s.k. riksomfattande tillstånd av Valvira, om de har verksamhet inom flera än ett regionförvaltningsverks område. De som endast verkar inom området för ett enda regionförvaltningsverk ansöker om tillstånd hos regionförvaltningsverket. Mer information om yrkesrättigheter om tillstånd för privat hälso- och sjukvård hittar du på dessa webbsidor.

Vidare berättar vi i detta avsnitt om olika tillstånd och verksamhetsrättigheter som Valvira på ansökan beviljar.

 

Coronavirus - COVID-19

Beslut om vidtagande av styråtgärder inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har genom sitt beslut av den 1 april 2020 med stöd av 86 § 1 mom. 1 punkten i beredskapslagen ålagt de sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) och landskapet Åland på det sätt som avses i 6 § i den lagen att

  1. i enlighet med statsrådets riktlinje av den 16 mars 2020 hänvisa den personal som återvänder från utlandet till förhållanden som motsvarar karantän och avtala med dem om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors (14 dygn) frånvaro, och
  2. i enlighet med statsrådets riktlinje av den 30 mars 2020 hänvisa sin personal till en covid-19-undersökning alltid om det finns minsta misstanke om sjukdom. I fråga om testningen ska i övrigt anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd följas vid misstanke om en infektion orsakad av coronavirussjukdomen covid-19.

Beslutet träder i kraft omedelbart och gäller till och med den 13 april 2020.
Beslutet samt SHM:s övriga anvisningar och rekommendationer om coronavirusläget finns samlade på SHM:s webbplats.