Alkohol

Alkohol

Syftet med alkohollagen är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen. Med stöd av alkohollagen sköter Valvira olika uppgifter som gäller tillståndsförvaltning, tillsyn och styrning av alkoholärenden.

Valvira handlägger följande tillstånds- och anmälningsärenden som gäller alkoholdrycker och sprit:

Valvira styr och övervakar den preliminära kontrollen och egenkontrollen av tillverkare och importörer av alkoholdrycker och svarar för produkttillsynen av alkohol. Valvira övervakar det statsägda alkoholbolaget Alko Ab:s verksamhet och ser till att alla producenter av alkoholdrycker får en jämlik behandling.

Uppgifter som tillhör regionalförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken (avi.fi) beviljar bland annat följande tillstånd inom sina respektive verksamhetsområden:

Därtill behandlar regionförvaltningsverken ändringar som gäller serveringsställe och ställe där detaljhandel med alkoholdrycker bedrivs samt ändringar som gäller innehavare av detaljhandels- och serveringstillstånd. Regionförvaltningsverken övervakar inom sina verksamhetsområden serveringen av och detaljhandeln med alkoholdrycker. Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet i deras tillstånds- och tillsynsarbete i syfte att åstadkomma enhetlig praxis i hela landet.

Varje regionförvaltningsverk svarar i första hand för tillsynen över reklam och försäljningsfrämjande verksamhet för alkoholdrycker inom sitt område. Valvira övervakar sådan reklam för alkoholdrycker som sprids på fler än ett regionförvaltningsverks område eller inom hela landet.

Förebyggande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Valvira förebygger i samarbete med andra myndigheter förekomsten av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet inom alkoholnäringen. Målet är att marknaden fungerar och att näringsidkarna förbinder sig att iaktta de regelverk som är avsedda att styra verksamheten och bära det samhälleliga ansvaret för den.

Alkoholnäringsregistret

Valvira upprätthåller alkoholnäringsregistret Allu, som även regionförvaltningsverken har tillgång till. I registret har införts uppgifter om aktörer inom alkoholnäringen samt alkoholtillstånd. För tillsynsändamål insamlas i registret även uppgifter om alkoholleveranser mellan tillståndsinnehavare samt om restaurangernas serveringsförsäljning och detaljhandelsbutikernas försäljning. Informationen från alkoholnäringsregistret används för att sammanställa nationell statistik om kapacitet, försäljning och konsumtion, som publiceras årligen av Institutet för hälsa och välfärd.

Öppna data

I alkoholnäringsregistret finns följande uppgifter:

  • Serveringsställen för alkoholdrycker
  • Ställen med detaljhandel med alkoholdrycker
  • Innehavare av partihandelstillstånd av alkoholdrycker och sprit
  • Innehavare av tillverkningstillstånd av alkoholdrycker och sprit
  • På förhand godkända serveringsområden 

Öppna data av alkoholnäringsregistret (avoindata.fi)

Se även

Avgifter (valvira.fi)

Reformen av alkohollagen är också en möjlighet för myndigheterna (valvira.fi) Artikeln är en översättning av en blogginlägg skriven av överdirektör Markus Henriksson och enhetschef Kari Kunnas i Valvira.

 

Kontakt

E-post

alkoholi(at)valvira.fi