Alkohol

Alkohol 1/2

Syftet med alkohollagen är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen. Med stöd av alkohollagen sköter Valvira olika uppgifter som gäller tillståndsförvaltning, tillsyn och styrning av alkoholärenden.

Valvira handlägger följande tillstånds- och anmälningsärenden som gäller alkoholdrycker och sprit:

Valvira styr och övervakar den preliminära kontrollen och egenkontrollen av tillverkare och importörer av alkoholdrycker och svarar för produkttillsynen av alkohol. Valvira övervakar det statsägda alkoholbolaget Alko Ab:s verksamhet och ser till att alla producenter av alkoholdrycker får en jämlik behandling.

Alkoholnäringsregistret

Valvira upprätthåller alkoholnäringsregistret Allu, som även regionförvaltningsverken har tillgång till. I registret har införts uppgifter om aktörer inom alkoholnäringen samt alkoholtillstånd. För tillsynsändamål insamlas i registret även uppgifter om alkoholleveranser mellan tillståndsinnehavare samt om restaurangernas serveringsförsäljning och detaljhandelsbutikernas försäljning. Informationen från alkoholnäringsregistret används för att sammanställa nationell statistik om kapacitet, försäljning och konsumtion, som publiceras årligen av Institutet för hälsa och välfärd.

Allun sähköinen asiointi sv

Allus e-tjänst

  • E-tjänsten kräver identifiering.
  • För att kunna använda Allu måste du ha Suomi.fi-fullmakter för att sköta ditt företags ärenden. Anvisningar om att ansöka om fullmakter finns på vår webbsida om Allu.
  • För närvarande kan endast aktörer som finns i Virre eller i föreningsregistret uträtta sina ärenden via Allu. Övriga aktörer ska tillfälligt uträtta sina ärenden via PDF-blanketter. Vi arbetar på att möjliggöra även andra aktörers inloggning i Allu.
  • Bekanta dig med anvisningarna för e-tjänster i övre kanten av Allus förstasida. Välj sedan en lämplig blankett och gå vidare enligt blankettens anvisningar.
     

Alkohol 2/2

Uppgifter som tillhör regionalförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken (avi.fi) beviljar bland annat följande tillstånd inom sina respektive verksamhetsområden:

Därtill behandlar regionförvaltningsverken ändringar som gäller serveringsställe och ställe där detaljhandel med alkoholdrycker bedrivs samt ändringar som gäller innehavare av detaljhandels- och serveringstillstånd. Regionförvaltningsverken övervakar inom sina verksamhetsområden serveringen av och detaljhandeln med alkoholdrycker. Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet i deras tillstånds- och tillsynsarbete i syfte att åstadkomma enhetlig praxis i hela landet.

Varje regionförvaltningsverk svarar i första hand för tillsynen över reklam och försäljningsfrämjande verksamhet för alkoholdrycker inom sitt område. Valvira övervakar sådan reklam för alkoholdrycker som sprids på fler än ett regionförvaltningsverks område eller inom hela landet.

Förebyggande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Valvira förebygger i samarbete med andra myndigheter förekomsten av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet inom alkoholnäringen. Målet är att marknaden fungerar och att näringsidkarna förbinder sig att iaktta de regelverk som är avsedda att styra verksamheten och bära det samhälleliga ansvaret för den.

Se även

Avgifter (valvira.fi)

Reformen av alkohollagen är också en möjlighet för myndigheterna (valvira.fi) Artikeln är en översättning av en blogginlägg skriven av överdirektör Markus Henriksson och enhetschef Kari Kunnas i Valvira.

 

Kontakt

E-post

alkoholi(at)valvira.fi