Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Varmt väder kan äventyra klient- och patientsäkerheten i synnerhet för äldre

Varmt väder kan äventyra klient- och patientsäkerheten i synnerhet för äldre

17.6.2022 14:50 / Nyhet

Valvira påminner att det på sjukhus, vårdhem och andra verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården samt hemvården är viktigt att vara medveten om hälsoriskerna som det varma vädret orsakar. Äldre personer, långtidssjuka och små barn är speciellt utsatta för skadliga verkningar av det varma vädret. Vid värmeböljor är till exempel kontakten mellan personalen inom hemvården och klienterna ännu viktigare än normalt. På vårdhemmen bör alla ha en möjlighet att vistas i ett öppet svalt rum.

Uppföljning av rumstemperaturer

Serviceproducenter ska följa upp rumstemperaturerna. Rumstemperaturen i servicehus, vårdhem och andra motsvarande utrymmen måste vara under 30 °C. Åtgärdsgränser för inomhustemperaturen har fastställts i social- och hälsovårdsministeriets förordning (finlex.fi).  I egenkontrollen ska individernas eller gruppernas särskilda känslighet och de särskilda krav som följer av dessa beaktas i mån av möjlighet. Rumsluftens temperatur ska sänkas redan innan det finns risk för att åtgärdsgränsen överskrids.

Det varma vädret kan också ha en inverkan på läkemedelsbehandlingar, och medicineringar kan öka hälsoriskerna som orsakas av hetta. Det är viktigt att korrekta temperaturer beaktas vid förvaring av läkemedel.

Mer information:

Kimmo Ilonen, miljö- och hälsoskyddsråd, 0295 209 110
Kirsti Tolonen, gruppchef, 0295 209 215

Mer information om temperatur och ventilation i vistelseutrymmen (valvira.fi)

Hälsoeffekterna av höga temperaturer (thl.fi)

Det varma vädret kan påverka läkemedelsbehandlingar (sic.fimea.fi) (på finska)

Läkemedel och varmt väder (sic.fimea.fi) (på finska)

Mycket varmt väder är en hälsorisk i synnerhet för äldre och långtidssjuka (stm.fi)