Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har inte tagit ställning till importkraven på nikotinpåsar utan läkarnas osakliga verksamhet

Valvira har inte tagit ställning till importkraven på nikotinpåsar utan läkarnas osakliga verksamhet

25.11.2022 16:00 / Nyhet

Helsingin Sanomat publicerade 22.11.2022 en nyhet om importen av nikotinpåsar (hs.fi, på finska). I nyheten berättade man att tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira i början av året hade ändrat på sin lagtolkning om importen av nikotinpåsar. Denna information är felaktig. Som en del av tillsynen över att läkare och tandläkare utövar sitt yrke på ett korrekt sätt övervakar Valvira att mediciner ordineras på ett korrekt sätt – Valvira har inte tolkat importkraven på nikotinpåsar.

Valvira har på Tullens begäran gett Tullen två utlåtanden med samma innehåll om vad som är ett korrekt sätt att ordinera starka nikotinpåsar eftersom Tullen förutsätter ett recept från en läkare eller tandläkare för att man ska kunna importera starka nikotinpåsar till Finland. Valvira har i sitt utlåtande till Tullen betonat att recept från läkare eller tandläkare som legitimerats i Finland för starka nikotinpåsar som kan beställas i utländska nätbutiker inte är sådana recept som avses i lagstiftningen. En legitimerad läkare eller tandläkare kan inte utfärda recept på andra preparat än preparat som klassificerats som läkemedel eller andra preparat än de som kan hämtas ut på apotek.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har enligt läkemedelslagen som uppgift att vid behov bestämma om en substans eller ett preparat klassificeras som läkemedel. Klassificeringen görs från fall till fall utgående från en bedömning av preparatets sammansättning och användningsändamål.

Mer information:

Kirsi Liukkonen, gruppchef, 0295 209 428