Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira bestrider påståendena om alltför stränga tolkningar av personaldimensionen på vårdhem

Valvira bestrider påståendena om alltför stränga tolkningar av personaldimensionen på vårdhem

22.3.2023 08:00 / Meddelande

Valvira och regionförvaltningsverken tolkar inte kraven på personaldimensionering enligt äldreomsorgslagen för strängt. I offentligheten har det framförts ett stort antal påståenden om att vårdhem på grund av alltför stränga myndighetstolkningar inte skulle kunna anställa andra personer än vårdare, även om det råder stor brist på dem. 

”Valvira och regionförvaltningsverken begränsar inte rekryteringen av multiprofessionell personal till vårdhem. Tvärtom anser vi att det är mycket viktigt att varje vårdhem har mångsidig kompetens och den personalstruktur som bäst tillgodoser invånarnas olika och mycket krävande servicebehov. Enligt äldreomsorgslagen kan även andra grupper av arbetstagare än yrkesutbildade personer inom vårdbranschen räknas in i den lagstadgade personaldimensionen”, säger gruppchefen Eine Oinas-Soudunsaari.

Personaldimensionen och personalstrukturen samt klient- och patientsäkerheten bedöms grundligt när tjänsteproducenten ansöker om tillstånd för sin verksamhet. Bedömningen baserar sig alltid på information om servicebehovet hos de klienter som använder vårdhemmets service. I tillståndsförfarandet fästs särskild uppmärksamhet vid vård- och omsorgspersonalens antal, struktur och kompetens, som i enlighet med äldreomsorgslagen ska motsvara de individuella behoven hos de boende på vårdhemmet i alla situationer och under alla arbetsskift. 

Oinas-Soudunsaari uppmuntrar tjänsteproducenterna att ansöka om tillstånd med en mångsidigare personalstruktur. 

”Den personalstruktur som tjänsteproducenterna angett i tillståndsansökningarna har hittills varit begränsad. I ansökningarna består personalen huvudsakligen av sjuksköterskor, närvårdare och omsorgsassistenter. Det tillstånd som då beviljas kan inte heller omfatta andra personalgrupper.”

Enligt Oinas-Soudunsaari säger personalstrukturen i tillståndsansökningarna uppenbarligen något viktigt om klienternas servicebehov. De som bor på vårdhem är äldre personer i allt sämre kondition, för vilka andra boendeformer inte längre är lämpliga på grund av deras nedsatta hälsotillstånd eller funktionsförmåga. De behöver en mängd olika social- och hälsovårdstjänster som endast kan tillhandahållas av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. 

”Äldreomsorgslagen förutsätter att de social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls äldre personer ska vara högkvalitativa och garantera dem god vård och omsorg. Krisen inom vårdtjänsterna för några år sedan får inte upprepas.” 

Tillstånds- och tillsynsmyndighetens verksamhet grundar sig på lag och beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Om förvaltningsdomstolen anser att ett beslut är felaktigt, är myndigheten skyldig att korrigera det. 

”Några klagomål har anförts och förvaltningsdomstolen har avgjort dem. Enligt dessa avgöranden har tillståndsmyndigheterna inte överskridit sin befogenhet i sina beslut om personaldimensionering, utan de har handlat och tolkat lagen rätt”, säger Eine Oinas-Soudunsaari.

Mer information:

Gruppchef Eine Oinas-Soudunsaari, 0295 209 331

Läs mer på bloggen (på finska): Vanhusten hoivapalvelujen kriisi ei saa toistua