Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård

Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård

28.4.2022 11:00 / Meddelande

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ber sju sjukvårdsdistrikt om nya utredningar gällande situationen för tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. På våren 2021 antog Valvira uppdraget att utreda situationen för de sju sjukvårdsdistrikten i fråga på basis av THL:s uppföljningsuppgifter. Läget för patienter som har väntat länge på behandling är oroande.

Enligt utredningsuppgifterna för år 2021 har det i alla sjukvårdsdistrikt funnits patienter som väntat på icke-brådskande specialiserad sjukvård längre än de maximitider som anges i hälso- och sjukvårdslagen. Situationen har inte korrigerats till den nivå som lagen förutsätter, även om sjukvårdsdistrikten vederbörligen har försökt göra det med många olika metoder. Det här har orsakats av coronapandemin, som i första hand har gjort det nödvändigt att garantera akutvård inom den specialiserade sjukvården. Därför ålägger Valvira inte sjukvårdsdistrikten påföljder. Däremot ombeds distrikten göra nya omfattande utredningar inklusive uppföljningsuppgifter om tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård i enlighet med situationen i slutet av augusti 2022. Tidsfristen för utredningarna är 23.9.2022.

Valvira betonar att tillgång till icke-brådskande specialiserad sjukvård måste ordnas i enlighet med bestämmelserna så snart coronapandemiläget tillåter. Valvira påminner också sjukvårdsdistrikten om att det är viktigt att ge patienter som väntar på behandling tydliga anvisningar om hur de ska gå till väga i händelse av att de blir sämre.

Sjukvårdsdistrikt av vilka utredningar begärts:

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt
Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
Norra Savolax sjukvårdsdistrikt
Satakunta sjukvårdsdistrikt
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Mer information:

Jurist Reijo Jormanainen, 0295 209 320