Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tobakslagen ändras, övervakningen effektiveras

Tobakslagen ändras, övervakningen effektiveras

2.5.2022 16:00 / Nyhet

Ändringarna i tobakslagen som trädde i kraft i början av maj har en omfattande inverkan på verksamheten hos tillverkare, importörer och försäljare av produkter som omfattas av tobakslagen. Den ändrade lagen påverkar också kommunernas övervakning och regionförvaltningsverkets styrningsuppgift.

Nu gäller rökförbud på lekplatser och utomhusområden för inrättningar som med stöd av barnskyddslagen eller mentalvårdslagen ger vård för personer under 18 år samt på allmänna badstränder. Röktillbehör som är avsedda för upphettning av tobaksprodukter får inte hållas synliga.

En ändring som särskilt gäller tillverkare och importörer är den så kallade plain packaging-regleringen, dvs. harmoniseringen av detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och motsvarande produkter. Detta innebär att detaljhandelsförpackningar inte får skilja sig från förpackningar för andra motsvarande produkter. Dessutom har ett förbud mot försäljning av doft- och smakprodukter avsedda för smaksättning av tobaksprodukter tillkommit i lagen. Dessa ändringar träder i kraft i sin helhet den 1 maj 2023.

Produktövervakningsansvar för hela försäljningskedjan

En betydande förändring med tanke på övervakningen är att skyldigheten att utöva egenkontroll utvidgas till övervakningen av produkternas lagenlighet utöver åldersgränskontrollen. Avsikten är att hela försäljningskedjan ska delta i produktövervakningen på ett effektivare sätt än tidigare och att lagstridiga produkter inte ska säljas till konsumenterna. Näringsidkarna ska uppdatera de nuvarande planerna för egenkontroll före utgången av april 2023.

Övervakningsavgiften är en helt ny reglering som införts i lagen. Valvira tar i fortsättningen ut en övervakningsavgift som baserar sig på den årliga försäljningsvolymen av tillverkare och importörer som är skyldiga att göra produktanmälningar. Övervakningsavgift tas inte ut 2022 om tillverkaren eller importören meddelar att produkten dras tillbaka från marknaden senast den 20 september 2022.

Det centrala målet med lagändringen är i synnerhet att påverka unga att inte börja använda tobaksprodukter. Målet är också att skydda befolkningen, i synnerhet små barn, mot skadeverkningarna av passiv rökning. Genom lagändringen förbereder man sig också på nya typer av tobaksprodukter som eventuellt kommer in på den finländska marknaden samt effektiverar produktövervakningen.

Mer information:

Gruppchef Kari Kunnas, 0295 209 610

Jurist Reija Kauppi, 0295 209 429

Allmän styrning av tobakslagen: tupakka@valvira.fi

Mer information om övervakningen över tobakslagen (valvira.fi)

Tobakslagen har skärpts – logotyperna på förpackningar för tobaksprodukter och elektroniska cigaretter tas bort (stm.fi)