Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsyn över skönhetsbranschen – sammandrag av en utbildningsdag

Tillsyn över skönhetsbranschen – sammandrag av en utbildningsdag

3.12.2019 12:04 / Uutinen

En utbildning som hölls 26.11.2019 om tillsynen över skönhetsbranschen bjöd på en överblick av den tillsyn som utövas över skönhetsbranschen ur olika myndigheters synvinklar. Utbildningen inriktade sig till tillsynsenheter inom det kommunala miljö- och hälsoskyddet och var arrangerad av Valvira och regionförvaltningsverken.

Skönhetsbranschen övervakas av ett flertal olika myndigheter, var och en enligt sin behörighet och utifrån olika lagstiftningsperspektiv. Det är därför viktigt att myndighetstillsynen utvecklar sitt nätverksliknande samarbete och sitt kunskapsutbyte med varandra.

Den kommunala tillsynsplanen enligt hälsoskyddslagen styr tillsynen över skönhetsbranschen, och verksamhetsutövare ska göra en anmälan om sin verksamhet

Det praktiska övervakningsarbetet bedrivs av de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna med stöd av hälsoskyddslagen. En verksamhetsutövare inom skönhetsbranschen ska göra en skriftlig anmälan till den kommunala myndigheten senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Anmälningsskyldigheten gäller
solarie-, tatuerings- och skönhetssalonger samt andra lokaler där det utförs hudbehandling.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utarbetar en tillsynsplan, som bland annat ska innehålla en beskrivning av planerade regelbundna inspektioner. Skönhetssalonger omfattas av den regelbundna tillsynen. Under inspektionerna fäster man uppmärksamhet vid omständigheter som är väsentliga med tanke på hälsoskyddet, såsom erforderliga hygieniska förhållanden samt hur verksamheten överensstämmer med anmälan.

Hälsoskyddslagen utgår ifrån verksamhetsutövarens ansvar för att verksamheten inte orsakar sanitär olägenhet. Verksamhetsutövaren har också skyldighet till egenkontroll, där det anges på vilket sätt risker har identifierats och vilka riskhanteringsmetoder som tagits i bruk.

Behandlingar med botulinumtoxin kan ges av en läkare med rätt att utöva yrket i Finland eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Botulinumbehandlingar kan ges av en läkare med rätt att utöva yrket i Finland eller en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vars utbildning har innefattat tillräcklig injektionsutbildning. (sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska). Dessutom krävs att en läkare vid injektionstidpunkten omedelbart ska kunna nås för att vara närvarande när behandlingar ges.

Dessutom krävs att den som ger behandlingar har

  • fått utbildning i injicering av botulinum och att
  • en legitimerad läkare har säkerställt personens kompetens för att ge botulinumbehandlingar och beviljat ett skriftligt tillstånd att injicera ämnet samt att
  • personen arbetar vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård under ledning och tillsyn av en läkare.

Behandlingar kan ges vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller av en läkare som är verksam som självständig yrkesutövare. Botulinumbehandlingar som ges i privat regi förutsätter att enheten har tillstånd att tillhandahålla privata tjänster inom hälso- och sjukvård eller att läkaren som självständigt utövar yrket har gjort en anmälan till regionförvaltningsverket om sin verksamhet. Den läkare som ansvarar för behandlingen ska utfärda ett recept, och behandlingen ska på ett tillbörligt sätt journalföras. Den som ger behandlingen ska ha en gällande patientförsäkring.

En sjukskötare som arbetar som självständig yrkesutövare ska ha ett skriftligt tillstånd av en legitimerad läkare att ge behandlingar, och sjukskötaren ska arbeta vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården under ledning och tillsyn av en läkare. Läkaren ska kunna nås för att infinna sig på plats. En läkare som arbetar som självständig yrkesutövare kan också vara verksam på en skönhetssalong.

Ingrepp som görs med en apparat för laserbehandling, bl.a. borttagning av tatueringar, är krävande medicinska åtgärder

Ingrepp som görs med en laserapparat som ingår i klass 4, bl.a. borttagning av tatueringar, utgör krävande medicinska ingrepp som jämställs med operation, och de kan endast utföras av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Ingrepp som utförs med en laserapparat i klass 4 förutsätter tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård och den ansvariga föreståndaren ska vara läkare. Läkaren ska vara anträffbar före och efter ingreppet, men själva ingreppet förutsätter inte längre särskild läkarremiss. När verksamheten jämställs med en operation har det ingen betydelse om tjänsterna ges i kosmetiskt syfte eller med medicinska indikationer.

Ny EU-reglering av medicintekniska produkter träder i kraft senare

Största delen av de apparater som är avsedda för kosmetiska behandlingar betraktas inte som medicintekniska produkter och behöver inte uppfylla de krav som ställs på medicintekniska produkter. Inom skönhetsbranschen används dock redan i dag vissa apparater vars användningsändamål stämmer överens med definitionen på medicinteknisk produkt. I och med att de nya EU-förordningarna träder i kraft kommer regleringen av medicintekniska produkter att även omfatta apparater som är avsedda att användas endast för estetiskt eller annat icke-medicinskt ändamål – apparater som till sin funktion och riskprofil motsvarar vissa medicintekniska produkter.

Medicintekniska produkter ska användas enligt bruksanvisningen

Tillverkaren av apparaten klassificerar produkten och gör en försäkran om överensstämmelse. Apparaten ska ha en CE-märkning gjord av tillverkaren, som påvisar apparatens överensstämmelse med kraven. Det är viktigt att yrkesmässiga användare iakttar tillverkarens anvisningar om användningen av produkten för att apparaten ska vara säker både för klienter, patienter och användare. Det centrala är att apparaten används enligt bruksanvisningen och för det ändamål som tillverkaren har fastställt. En yrkesmässig användare ska ha sådan utbildning och erfarenhet som en säker användning kräver och han eller hon ska bl.a. försäkra sig om att produkten justeras, underhålls och får service i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Mer information:

Kimmo Ilonen, miljö- och hälsoskyddsråd (hälsoskyddslagen), tfn 0295 209 210

Liisa Reunanen, jurist (hälsoskyddslagen), tfn 0295 209 352

Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist (tillståndsprövningen inom hälso- och sjukvården, case botulinumbehandlingar), tfn 0295 209 306

Nelli Karhu, överinspektör (EU:s nya lagstiftning om medicintekniska produkter och dess effekter på skönhetsbranschen), tfn 0295 209 385

Johanna Tolonen, överingenjör (professionella användare av produkter för hälso- och sjukvård samt skönhetsbranschen), tfn 0295 209 232