Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillståndsansökningarna för privat hälso- och sjukvård ökar varje år

Tillståndsansökningarna för privat hälso- och sjukvård ökar varje år

8.6.2021 15:10 / Nyhet

Förra året beviljade Valvira 160 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård, dvs. 34 % fler än året innan. Totalt 716 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 57 jämfört med året innan.

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år.  Coronaviruspandemin verkar inte ha hejdat tillväxten. 

I slutet av 2020 fanns det sammanlagt 799 serviceproducenter och 7 423 verksamhetsställen med tillstånd från Valvira. Den största servicesektorn inom den privata hälso- och sjukvården är läkartjänster inom öppenvården där cirka 40 % av serviceproducenterna är verksamma.

En serviceproducent behöver ett nytt tillstånd från Valvira när serviceproducenten har för avsikt att verka inom fler än ett regionförvaltningsverksområde. Ändringstillstånd ska sökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

Mer information om tillstånden inom den privata hälso- och sjukvården (valvira.fi)

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården med tillstånd från Valvira 2018–2020

Diagram: Antalet serviceproducenter respektive verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården med tillstånd från Valvira 2018–2020

Antalet tillståndsansökningar inom socialvården minskar

Antalet tillståndsansökningar inom den privata socialvården minskar. Förra året beviljade Valvira sex nya tillstånd för privat socialvård och 108 ändringstillstånd. Det beviljades därmed över 30 färre ändringstillstånd jämfört med året innan. Minskningen av tillståndsansökningarna kan bero på att det inte längre finns något behov av att inrätta nya verksamhetsenheter på samma sätt som under tidigare år.

I slutet av året fanns det sammanlagt 56 serviceproducenter inom den privata socialvården och 918 verksamhetsenheter med tillstånd från Valvira. Ökningen av antalet verksamhetsenheter har stannat av i jämförelse med tidigare år.

Det har inte skett några större förändringar i servicesektorerna jämfört med året innan. Den största servicesektorn är äldreomsorgen där över 40 % av serviceproducenterna inom socialvården är verksamma.

Mer information om tillstånd inom den privata socialvården (valvira.fi)

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata socialvården med tillstånd från Valvira 2018–2020

Diagram: Antalet serviceproducenter respektive verksamhetsställen inom den privata socialvården med tillstånd från Valvira 2018–2020

Förhandstillsyn

Tillståndsförvaltningen fungerar som en förhandstillsyn som säkerställer att serviceproducenten har förutsättningarna för att ge god vård och service på ett patient- och klientsäkert sätt. Tillståndsprocessen kan dra ut på tiden om tillsynsmyndigheten har en pågående organisationstillsyn som berör serviceproducenten.

Regionförvaltningsverket är tillståndsmyndighet för de serviceproducenter som är verksamma inom ett regionförvaltningsverksområde. Valvira är tillståndsmyndighet för de serviceproducenter som är verksamma inom två eller fler regionförvaltningsverksområden. Näringsidkare inom hälso- och sjukvården och socialvården med firma gör en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket.

Mer information: Enhetschef Eine Oinas-Soudunsaari, 0295 209 331

Mer information om tillstånden för privata serviceproducenter 2020 finns i vår verksamhetsberättelse (pdf) (på finska)