Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna preciserade hur småskaliga hemserviceföretag ska registrera ansvariga personer

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna preciserade hur småskaliga hemserviceföretag ska registrera ansvariga personer

6.6.2022 08:00 / Nyhet

Regionförvaltningsverken och Valvira har preciserat praxis för registrering av ansvariga personer i anmälningspliktiga hemserviceföretag inom socialservicen. Preciseringarna gäller småskaliga hemserviceföretag där en närvårdare kan vara ansvarig person.

Beslutet tillämpas vid registreringen av nya hemserviceföretag från och med 21.4.2022.

Enligt beslutet av regionförvaltningsverkens och Valviras samarbetsgrupp för tillstånd kan en närvårdare agera ansvarig person för ett småskaligt hemserviceföretag. I enheten kan det i så fall arbeta i regel högst tre personer inklusive den ansvariga personen. 

Vid registreringen och i anmälningar om förändring beaktar tillstånds- och tillsynsmyndigheterna den eventuella ökningen i personalstyrkan. I så fall förutsätts den ansvariga personen ha en enligt socialvårdslagen (1301/2014) lämplig högskoleexamen. Det här antecknas i registreringsbeslutet.

Inga automatiska ändringar i registret för de hemserviceföretag som redan är registrerade

Tillståndssamarbetsgruppens beslut ändrar inte på praxis när det gäller dem som redan är registrerade i registret över privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom socialservice och hälso- och sjukvård och som har registrerat en närvårdare som ansvarig person och vars personalstyrka är större än tre personer inklusive ansvarspersonen. För att de här företagen ska följa tillståndssamarbetsgruppens beslut kommer ändringarna att göras i samband med behandlingen av ändringsanmälan till registret.

Arrangemanget med ansvarig person utvärderas vid tillsynen under verksamhetstiden

Om det vid tillsynen observeras missförhållanden gällande ansvariga personens agerande kommer arrangemanget med ansvarig person att utvärderas enligt samarbetsgruppens beslut. 

En närvårdare har också förut kunnat vara ansvarig person för ett litet hemserviceföretag. Genom samarbetsgruppens beslut har man preciserat hur stor hemserviceenhet en närvårdare kan vara ansvarig person för. 

Hemservice är anmälningspliktig socialservice som ska anmälas skriftligen om till alla de kommuner där tjänsterna tillhandahålls innan verksamheten startas, väsentligt ändras eller upphör. Kommunen sänder anmälan om registrering av hemservicen till regionförvaltningsverket och bifogar sitt eget utlåtande. Regionförvaltningsverket fattar beslut om registreringen i registret över privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom socialservice och hälso- och sjukvård.

Mer information

överinspektör för socialvården Saija Lindström,  0295 016 581, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

chef för socialvårdsenheten Kirsi Laitinen, 0295 016 821, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

överinspektör Pia Ekqvist, 0295 018 597, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

överinspektör Anssi Tulkki,  0295 209 347, Valvira, förnamn.efternamn(at)valvira.fi