Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillgången till barns och ungas mentalvårdstjänster övervakas

Tillgången till barns och ungas mentalvårdstjänster övervakas

21.12.2021 14:30 / Nyhet

Det finns åtskilliga problem i tillgången till barns och ungas mentalvårdstjänster. Iltalehti lyfte i sin artikel den 16 december upp ämnet och kritiserade Valviras agerande i fråga om tillsynen av mentalvårdstjänster för barn och unga samt barnskyddet.

”Valvira tar problemen på allvar och ser inte mellan fingrarna” konstaterar direktör Helena Mönttinen som ansvarar för tillsynen av social- och hälsovårdstjänster.

”Tillsyn pågår när det gäller tillgången till specialsjukvård inom barn- och ungdomspsykiatri.”

En stor del av tillsynsmyndigheternas resurser går till övervakning i efterhand, men årligen görs också planmässig tillsyn som har effekter. Ett fokusområde år 2021 i den planmässiga tillsynen är tillgången på psykiatriska tjänster för barn som vårdas utom hemmet. Som fokusområde i den planmässiga tillsynen år 2022 är mentalsvårds- och missbrukstjänster på basnivå för barn och unga.

Valvira övervakar tillgången på specialsjukvård. Regionförvaltningsverken övervakar tillgången till primärhälsovård. Största delen av mentalvårdstjänsterna för barn och unga ges inom primärhälsovården. Alla tillsynsbeslut grundas på bedömningar av grundliga utredningar.

Valvira anser att det är mycket viktigt att tillgången till barns och ungas tjänster lyfts fram i offentligheten. De observationer som Iltalehti lyfter fram bygger i stor utsträckning på tillsynsmyndighetens egna observationer.

Viktigt med tillsyn även i denna exceptionella tid

Under coronapandemin har barns och ungas situation försvårats ytterligare när det gäller tillgång till tjänster, bland annat därför att personal har flyttat till uppgifter där de behövs på grund av pandemin och en del tjänster har genomförts som distanstjänster.

När undantagstillstånd utlystes i Finland våren 2020 på grund av pandemin, bedömdes den pågående tillsynen enligt den aktuella situationen. Då beslutade Valvira att avsluta tillsynen av sju sjukvårdsdistrikt. De tillsynsfall som aktualiserades efter det löstes genom styrande diskussioner.

”Pandemin leder till svårigheter för serviceproducenterna. Under pandemin är tillsyn nödvändigt, men den ska sättas i relation till situationen och göras i rätt tid”, säger Mönttinen.

”Vår riktlinje under coronatiden är att säkerställa klient- och patientsäkerheten och vikten av samarbete mellan olika aktörer, som är allt viktigare under den exceptionella tiden. Också betydelsen av egenkontroll accentureras. Vård- och tjänsteskulden till följd av pandemin kräver tillsynsåtgärder nu och i framtiden.”

Tjänster för barn och unga viktiga när välfärdsområdena planeras

Mentalvårdstjänster för barn och unga är viktiga när tillsynen av anordnandeansvaret vid välfärdsområdena bereds. I början av år 2023 överförs anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och därmed anknutna tillsynsansvar från kommunerna till välfärdsområdena. Tillsynsmyndigheterna förbereder sig för tillsyn av välfärdsområdena i ett projekt som inleddes i november 2021.

”Att lyckas med mentalvårdstjänsterna för barn och unga samt barnskyddet är i framtiden en utmärkt mätare i bedömingen av hur välfärdsområdena lyckats med sin verksamhet”, konstaterar Valviras generaldirektör Markus Henriksson.

Enligt Henriksson kunde genomslaget i tillsynen förbättras genom att ändra strukturerna hos tillsynsmyndigheten och sammanföra resurser.

”Nuläget i strukturerna inom social- och hälsovårdens tillstånds- och tillsynsuppgifter är inte det bästa möjliga. Genom att ändra strukturerna hos tillsynsmyndigheten blir tillsynen enhetligare och får större genomslag. Valvira och de sex regionförvaltningsverken har för behandling av social- och hälsovårdsärenden en lagstadgad arbetsfördelning, som inte alltid är så tydlig i praktiken. Genom att ändra strukturerna kan vi också bättre stöda välfärdsområdena i tillsynsuppgifter som dessa har.”

Mer information:

Direktör Helena Mönttinen, 0295 209 404
Generaldirektör Markus Henriksson, 0295 209 300

Rakenteita muuttamalla sote-valvonta olisi nykyistä yhdenmukaisempaa, vaikka yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa on tiivistä nytkin (valvira.fi, på finska)

Tillsynsmyndigheterna förbereder sig för social- och hälsovårdsreformen (valvira.fi)

Mer information om den planenliga tillsynen över social- och hälsovården (valvira.fi)