Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar får inte äventyra klienternas och patienternas tjänster och grundläggande rättigheter

Temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar får inte äventyra klienternas och patienternas tjänster och grundläggande rättigheter

18.2.2022 14:45 / Meddelande

På grund av sjukfrånvaro och en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar finns det risk för att vårdpersonalens tillräcklighet i synnerhet i hemvård och i boendeserviceenheter inom socialvården äventyras. På grund av personalbristen har man därför i boendeserviceenheter på vissa områden beslutat att flytta klienter till andra enheter. Enligt den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar kan arbetsgivaren av särskilda skäl anlita personer som inte har tillräckligt skydd mot den sjukdom som orsakas av covid-19 för att arbeta i närkontakt med klienter och patienter. Serviceproducenter och kommuner har kontaktat tillsynsmyndigheterna om detta.

Valvira och regionförvaltningsverken påminner om att lagändringen som är avsedd för att skydda klienter och patienter inte får äventyra att klienternas tjänster och grundläggande rättigheter förverkligas. Kvaliteten på tjänsterna får inte försämras och klienter får inte flyttas till en annan enhet på grund av personalbrist, om det inte är absolut nödvändigt för att säkerställa klient- och patientsäkerheten. I första hand bör flyttningar för att säkerställa klient- och patientsäkerheten inriktas på personal och inte på kunder.

Finlands grundlag tryggar de grundläggande rättigheterna för alla, och även i svåra personalsituationer ska gällande lagar iakttas. En klient inom socialvården har rätt att leva sitt eget liv så att varken myndigheter eller andra externa aktörer utan lagstadgad grund ingriper i hens privatliv. En högkvalitativ service som respekterar integritetsskyddet, fokuserar på klienten och de individuella servicebehoven hör till klientens lagstadgade rättigheter. Kommunen ska också säkerställa att klientens långvariga vårdarrangemang är bestående.

Valvira och regionförvaltningsverken uppmanar serviceproducenterna att bedöma hur de åtgärder som vidtas för att trygga personalens tillräcklighet påverkar klienternas rättigheter. Enligt den temporära ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar dvs. 48 a § är det av särskilda skäl möjligt att anlita personal som inte fått hela vaccinationsserien eller har skydd på grund av genomgången sjukdom. Ett särskilt skäl är till exempel att personal som uppfyller kraven inte finns tillgänglig snabbt eller över huvud taget och att klienternas eller patienternas säkerhet och behov av tjänster kräver att personal är närvarande. Då tryggas hälsosäkerheten genom att personalen använder lämpliga skydd.

Genomförandet av den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar styrs av Institutet för hälsa och välfärd.  Du kan läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Temporär paragraf 48 a i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller för arbetsuppgifter inom social- och hälsovården (thl.fi)

Mer information:

Kirsti Tolonen, gruppchef, Valvira, 0295 209 215
Elina Uusitalo, överinspektör, Valvira, 0295 209 334
fornamn.efternamn@valvira.fi

Sari Husa, ledande överinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 017 361
Kirsi Laitinen, överinspektör, chef för socialvårdsenheten, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 821
Ulla Peltola, utvecklingschef, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 101
Annina Jauhojärvi, jurist, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 020
Pasi Hirvikoski, regionförvaltningsöverläkare, enhetschef, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 598
Emmi Häyrynen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 622
fornamn.efternamn@avi.fi