Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Systematisk tillsyn över barnskyddet har utförts i enlighet med tillsynsprogrammet

Systematisk tillsyn över barnskyddet har utförts i enlighet med tillsynsprogrammet

5.1.2022 12:30 / Nyhet

Inom barnskyddet har man under 2021 systematiskt sett till att rättigheterna för de barn som vårdas utom hemmet tillgodoses i enlighet tillsynsprogrammet för social- och hälsovården. Förutom besök som gäller vägledning och utvärdering, har tillsynsmyndigheterna angående temat och i samband med Beskyddare av barnens rättigheter-webbinarier träffat flera hundra experter inom barnskydd. Bakgrundsinformation och en lägesbild om behovet av styrning av verksamheten som gäller vård utom hemmet och insatsområden för systematisk tillsyn insamlades genom en enkät till socialarbetare som är ansvariga för barnens ärenden och ur privata barnskyddsanstalter verksamhetsberättelser.

Valviras, regionalförvaltningsverkets och kommunernas gemensamma möten med enheterna för vård utom hemmet är viktiga proaktiva och förebyggande former av samarbete. På mötena delas information och god praxis, återkoppling ges och praktiska utmaningar diskuteras. Samtidigt kan tillsynsmyndigheterna vid behov ge vägledning då det gäller att ändra förfaringssätten till mer ändamålsenliga och utveckla och genomföra egenkontrollen”, berättar överinspektör Elina Uusitalo.

Plan om gott bemötande främjar minskningen av begränsande åtgärder

Centrala teman vid mötena var plan om gott bemötande, tillgodoseende av barnens självbestämmanderätt samt begränsande åtgärder inom vård utom hemmet. Avsikten med planen om gott bemötande är att minska antalet begränsande åtgärder samt stärka barnets självbestämmanderätt vilka är centrala faktorer vid tillgodoseende av barnens rättigheter. Barnskyddslagen förutsätter att en plan om gott bemötande ska uppgöras för barn som vårdas utom hemmet och som fungerar och märks i vardagen och finns i en form som barnet förstår så att det även stärker barnets delaktighet. Enligt tillsynsobservationer finns det stor variation i kvaliteten på planer om gott bemötande och därför lyftes en påminnelse om planens betydelse fram och gavs vägledning om hur den uppgörs.

Kommunernas experter på barnskydd fick av tillsynsmyndigheterna även vägledning om lagstiftningen som rör begränsande åtgärder. Enligt observationer från tillsynen kan felaktiga begränsande åtgärder äventyra tillgodoseendet av barnets rättigheter och barnets intressen, exempelvis då skriftliga beslut om begränsningar som barnskyddlagen förutsätter inte iakttas. Grunderna till de begränsande åtgärderna kan även vara otillräckliga och anteckningar i kunduppgifterna bristfälliga eller beslutet delges inte barnet eller barnets vårdnadshavare och det berättas inte om möjligheten att överklaga beslutet.

Tillsynsmyndigheterna gav aktörerna råd att ägna särskild uppmärksamhet åt att stärka kompetensen i fråga om beredning och motivering av beslut i syfte att rättigheterna för de barn som vårdas utom hemmet tillgodoses.

”Beslutet ska inkludera en beskrivning av den begränsande åtgärden, en motivering till åtgärden och åtgärdens varaktighet, namnet på den person som fattat beslutet, i praktiken verkställt beslutet och som varit närvarande i samband med beslutet och i vissa fall ”vägande skäl” som anges i lagen,”, påminner Uusitalo.

Hon understryker att begränsande åtgärder och pedagogiska metoder ska hållas isär. Begränsande åtgärder får inte bli en regel på barnskyddsanstalten.

”Det verkar som om det ännu inom vård utom hemmet finns svårigheter att se skillnaden på pedagogiska metoder och begränsande åtgärder som riktas mot barnen. Pedagogiska metoder, gränser och regler ska i huvudsak vara sådana som i allmänhet gäller för barn i en viss ålder.”

Begränsande åtgärder får riktas mot barn som placerats på barnskyddsanstalter bara i de fall då åtgärderna uppfyller de krav som anges i lagen. Begränsande åtgärder enligt barnskyddslagen är till exempel begränsning av kontakterna eller rörelsefriheten, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, isolering och fasthållande. Av dessa är de vanligaste fasthållande, kroppsbesiktning och kroppsvisitation.

Socialarbetaren har ansvar för den barnspecifika tillsynen

Tillsynsmyndigheterna betonade för experterna inom barnskyddet att socialarbetaren har rollen som främsta övervakare.

Enligt Uusitalo hör det till uppgifterna för den socialarbetare som är ansvarig för barnets ärenden att se till att barnets intressen tillgodoses i vården utom hemmet, så socialarbetaren är för barnet en mycket viktig person.

”En socialarbetare som är ansvarig för barnets ärenden ska utvärdera barnets helhetssituation under hela placeringstiden. Socialarbetaren har ansvar för den barnspecifika tillsynen under hela den tid barnet är placerat utom hemmet, vilket förutsätter att socialarbetaren träffar barnet tillräckligt ofta.

Om begränsningar riktas mot barnet, ska platsen för vård utom hemmet delges den socialarbetare som är ansvarig för barnets ärenden. Socialarbetaren ska diskutera med barnet om de begräsningar som riktats mot barnet. Om flera på varandra följande begränsningar riktas mot barnet samtidigt och långvarigt, ska socialarbetarens göra en bedömning om platsen för vård utom hemmet är lämpligt för barnet och om antalet anställda och de anställdas kompetens på platsen för vård utom hemmet motsvarar barnets behov.

Mer information:

Överinspektör Elina Uusitalo, tfn 0295 209 334

Vid barnskyddsanstalter förekommer försummelser om beslut och registrering av begränsande åtgärder (valvira.fi)

Plan om gott bemötande ska uppgöras för barn i vård utom hemmet vid barnskyddsanstalter (valvira.fi)

Plan om gott bemötande stärker rättigheterna för barn i vård utom hemmet (valvira.fi)

Mer information om den planenliga tillsynen över social- och hälsovården (valvira.fi)