Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Självbestämmanderätten hos personer med utvecklingsstörning är en prioritet – begränsningsåtgärder endast då det är nödvändigt

Självbestämmanderätten hos personer med utvecklingsstörning är en prioritet – begränsningsåtgärder endast då det är nödvändigt

11.11.2021 11:12 / Meddelande

Begränsningsåtgärder för personer med utvecklingsstörning ska grunda sig på lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Enligt lagen är det en prioritet att stöda självbestämmanderätten hos personer med utvecklingsstörning. Det beklagliga fallet angående Onnikoti Omenapuu i Yles tv-program MOT den 8 november 2021 är enligt uppgifterna i programmet lagstridig, omänsklig och kränkande för människovärdet. Valvira vidtog åtgärder och överförde omedelbart ärendet till det behöriga Regionförvaltningsverket i Södra Finland när det säkerställdes vid vilken enhet de olagliga handlingarna som programmet redogjorde för hade inträffat.

Lagen innehåller exakta bestämmelser om var, när och vilka begränsningsåtgärder kan vidtas. Begränsningsåtgärderna ska stå i rätt förhållande till situationen. Begränsningsåtgärderna ska genomföras med respekt för människovärdet och endast i den omfattning de är nödvändiga för att trygga klientens eller andra personers säkerhet och hälsa. Enligt lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård ska anordningarna som används för begräsning vara CE-märkta anordningar. Dessutom innehåller lagen exakta bestämmelser om ansvar i samband med beslutsfattande, anteckning och genomgång i efterhand.

Vidtagandet av begränsningsåtgärder kräver ett expertteam

Vidtagandet av begränsningsåtgärder och bedömningen av behovet att vidta åtgärderna kräver ett expertteam. Expertteamet har till uppgift att bland annat bedöma behovet att vidta begränsningsåtgärderna, följa upp vidtagandet och stöda personalen vid enheten i att hitta och vidta förebyggande åtgärder. Expertteamet har en viktig roll i tillgodoseendet av självbestämmanderätten hos personer med utvecklingsstörning och, då det är nödvändigt, i vidtagandet av begränsningsåtgärder.

På hösten 2021 gav Valvira anvisningar till kommunerna och serviceproducenterna om organisering av ett expertteam enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och teamets varsamhet.

Klientsäkerheten garanteras både genom egenkontroll och myndighetstillsyn

Självbestämmanderätten hos personer med utvecklingsstörning och begränsningsåtgärder har under flera år omfattats av tillsynsmyndigheternas planmässiga tillsyn. Under årens lopp har uppgifter samlats in systematiskt om vidtagandet av begränsningsåtgärder och tillsynen har genomförts på grundval av dessa uppgifter. Kommuner, serviceproducenter och anställda har fått anvisningar om genomförandet av lagen och verksamhet enligt lagen. Ett stort antal aktörer har nåtts genom informationsmöten som ordnats i de olika regionförvaltningsverkens områden.  

Tillsynshelheten utgörs av serviceproducentens egenkontroll och den tillsyn som utförs av kommunen som har organiseringsansvar och dessa främjas och säkerställs av tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheterna griper in i situationen, om egenkontrollen inte räcker till.

Det är viktigt att risksituationer som gäller klient- och patientsäkerhet kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom. De som använder tjänsterna, deras närstående och medierna har en viktig roll i att ta upp risker kring klient- och patientsäkerhet.

Mer information:

Sari Vuorilampi, överinspektör, 0295 209 316

Regionförvaltningsverkets meddelande 8.11.2021: Regionförvaltningsverket i Södra Finland har gjort ett inspektionsbesök till en boendeserviceenhet för personer med utvecklingsstörning som är föremål för tillsyn (på finska) (avi.fi)

Organisering av expertteam vid enheter med heldygnsomsorg inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning (valvira.fi)

Vidtagandet av begränsningsåtgärder i boendeservice för personer med utvecklingsstörning kräver expertteam (på finska) (valvira.fi)

Utredning om tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda år 2019 (på finska) (valvira.fi)

Tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda år 2017 (på finska) (valvira.fi)

Ytterligare information om egenkontroll (valvira.fi)

Ytterligare information om medicintekniska produkter (fimea.fi)