Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Rättigheter för barn i vård utom hemmet tillgodoses inte alltid

Rättigheter för barn i vård utom hemmet tillgodoses inte alltid

28.3.2022 11:00 / Meddelande

Valvira och tillsynsmyndigheterna har vid sin tillsyn observerat brister i tillgodoseendet av placerade barns rättigheter. Till exempel osakliga begränsande åtgärder, föråldrade planer för egenkontroll och brister i tillsyn utförd av kommuner och socialarbetare som ansvarar för barnens ärenden äventyrar tillgodoseendet av barnens grundläggande rättigheter.

Tillsynsmyndigheterna framhäver att barn som placerats i barnskyddsanstalter har lika grundläggande rättigheter som alla andra barn. Dessa rättigheter får endast ingripas i med stöd av lag, och även då genom sådana åtgärder som i minsta möjliga mån kränker barnets grundläggande rättigheter. Enheternas verksamhetssätt ska bidra till barnets självbestämmanderätt, tillgodoseendet av rättigheterna och att barnet blir väl bemött.

”Barnen ska kunna lita på att verksamheten inom vård utom hemmet är konsekvent, trygg och förutsebar. Den viktigaste uppgiften för vården utom hemmet är att sörja för barnets grundläggande rättigheter”, framhäver Elina Uusitalo, överinspektör vid Valvira.

Begränsningsbeslut ska motiveras

Begränsningsåtgärder får endast vidtas inom vård utom hemmet som ordnas som institutionsvård och de ska vara ändamålsenliga. Begränsningsåtgärderna ska överensstämma med barnskyddslagen, och motiveringarna till besluten är centrala för tillgodoseendet av barnets rättigheter. Tillsynsmyndigheterna har dock observerat att begränsningsbesluten inte alltid är tillfredställande motiverade.

”Genom adekvata motiveringar till beslutet kan man säkerställa att barnet som placerats i barnskyddsanstalten är medvetet om lösningen och grunderna till den. Socialarbetaren och anstalten ska ge barnet råd och handledning i frågor som gäller hens rättsskydd”, betonar Uusitalo.

De fostrande regler som används i en enhet för vård utom hemmet och de begränsningsåtgärder som barnskyddslagen föreskriver ska kunna avskiljas.  

”Till exempel regler för begränsning av möjligheten att röra sig utanför enheten, som ovillkorligt gäller alla barn, kan i praktiken betyda begränsning av rörelsefriheten som definieras i lag.”

Kommunernas tillsyn haltar

Tillsynsmyndigheternas observationer visar att kommuner inte nödvändigtvis genomför sin tillsynsuppgift systematiskt och regelbundet. Den kommun som placerat barnet ansvarar för att övervaka att barnets placering i familjevård eller institutionsvård förverkligas i enlighet med barnskyddslagen och att barnet under placeringen har tillgång till nödvändiga tjänster och stödåtgärder. Dessutom är placeringskommunen för enheten för vård utom hemmet skyldig att övervaka enhetens verksamhet.

Socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden har en central roll vid den barnspecifika tillsynen över barnets rättigheter. Socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden ska övervaka förverkligandet av barnets intressen och placeringens mål samt lagenligheten av de begränsningsåtgärder som platsen för vård utom hemmet vidtagit.  Den barnspecifika tillsynen förverkligas särskilt vid växelverkan mellan barnet och socialarbetaren. Barnet ska träffas personligen på tu man hand och tillräckligt ofta enligt ett sätt som specificeras i klientplanen.

Brister i egenkontroll

Enheternas planer för egenkontroll uppfyller inte alltid tillsynsmyndigheternas krav.
Enligt Uusitalo är en del av planerna föråldrade, upprättade på en för allmän nivå eller inte offentligt framlagda som de borde vara. Barnen och deras anhöriga har rätt att på ett enkelt sätt få information om hur enheten bedriver egenkontroll.

I planen för egenkontroll ska man bland annat identifiera verksamhetens klientsäkerhetsrisker samt beskriva hur enheten förhindrar dem och vilka åtgärder som ska vidtas när en risk realiseras. Planen för egenkontroll ska innehålla anvisningar för personalen om hur de ska fullgöra sin anmälningsskyldighet i fall klientsäkerheten har äventyrats eller en risk redan har realiserats.

”Egenkontrollen ska vara starkt förankrad vid den dagliga verksamheten”, framhäver Uusitalo.

Mer information:

Elina Uusitalo, överinspektör, Valvira, 0295 209 334

Anna Tervonen, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 598

Saija Kujansuu, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 555

Anniina Sadeoja, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (svenska), 0295 018 074

Pia Sirviö, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 072

Sini Virtanen, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 017

Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 587

Marjut Aikio, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 384

Läs mera:

Mer information finns i tillsynsmyndigheternas anvisning (pdf)

Mer information om egenkontroll (valvira.fi)