Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Psykoterapicentret Vastaamo Oy försummade flera av sina skyldigheter

Psykoterapicentret Vastaamo Oy försummade flera av sina skyldigheter

20.5.2021 14:00 / Meddelande

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har avslutat tillsynen över Psykoterapicentret Vastaamo Oy. Utifrån Valviras inspektionsbesök och Vastaamos skriftliga redogörelser anser Valvira att Vastaamo försummade sina skyldigheter enligt lagen om privat hälso- och sjukvård. Brister förekom särskilt i skötseln av de uppgifter som fastställts för den ansvariga föreståndaren för hälso- och sjukvårdstjänsterna, till exempel i introduktionen av arbetstagarna i hur man utarbetar och behandlar journalhandlingar. Det fanns också brister i egenkontrollen av verksamheten.

Förutom hälso- och sjukvården inriktades Valviras tillsyn på patientdatasystemet med stöd av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Vid inspektionen som gjordes i Vastaamos lokaler i november 2020 konstaterades att Vastaamo hade identifierat orsakerna till dataintrånget och vidtagit tillbörliga åtgärder för att trygga patientsäkerheten. Informationssäkerhetsnivån i Vastaamos system hade förbättrats med hjälp av utomstående expertis.

Valvira inledde tillsynen över tillbörligheten och säkerheten i Vastaamos verksamhet och patientdatasystem genast när dataintrånget kom till Valviras kännedom den 12 oktober 2020. Genom tillsynen tryggades patientsäkerheten och korrekt överföring av journalhandlingar för långtidsförvaring när Vastaamos verksamhet upphörde.

Brister i journalanteckningarna

Baserat på en urvalsundersökning visade sig Vastaamos journalanteckningar vara oenhetliga och delvis bristfälliga. Patientdatasystemet vägledde inte alls till enhetlig dokumentation.

Enligt Vastaamos redogörelse var avsikten att journalanteckningar skulle göras enligt gällande bestämmelser och myndighetsföreskrifter, men företaget hade inga egna dokumentationsanvisningar. Personalens introduktion och interna utbildning var inte tillräcklig för att vägleda de yrkesutbildade personerna i korrekt dokumentationspraxis. Enbart skyldigheten att följa bestämmelser och föreskrifter räcker inte för att säkerställa och utveckla personalens kompetens.

Till patientuppgifterna hade man även bifogat handlingar som inte hörde dit innehållsmässigt, till exempel privat e-post. Endast en del av journalhandlingarna innehöll uppgifter som var viktiga för planeringen, genomförandet och uppföljningen av patientens vård och rehabilitering.

Förvaringslösningen för journalhandlingar som skapats i patientdatasystemet uppfyllde inte kravet på långtidsförvaring i lagen om klientuppgifter. Därför utfärdade Valvira ett föreläggande om långtidsförvaring av journalhandlingar med stöd av lagen om klientuppgifter. Efter inspektionen lämnade Vastaamo in en arkiveringsplan och en uppdaterad plan för egenkontroll gällande informationssäkerheten. Nu har journalhandlingarna överlåtits på korrekt sätt till FPA:s arkiveringstjänst under Valviras tillsyn.

Försummelse av de yrkesutbildade personernas kompetensutveckling

I fråga om anmärkningar som hade kommit in från klienter som var missnöjda med tjänsten före dataintrånget hade Vastaamo inte till alla delar följt Valviras anvisningar när man behandlade anmärkningarna och svarade på dem. Utifrån anmärkningarna borde den ansvariga föreståndaren för hälso- och sjukvårdstjänsterna ha upptäckt och lyft fram personalens behov av fortbildning och andra utvecklingsbehov. Antalet anmärkningar var dock skäligt sett till verksamhetens omfattning.

Vid inspektionen och i Vastaamos redogörelser framgick det inte tillräckligt väl hur Vastaamo i praktiken uppfyllde sin skyldighet att erbjuda yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården den lagstadgade yrkesinriktade fortbildningen och uppföljningen som skapar förutsättningar för att utöva yrket på ett säkert och korrekt vis. 

Fokus på tryggandet av patientsäkerheten

Efter dataintrånget fokuserade tillsynen särskilt på patienternas eventuellt förvärrade situation, på deras ökade vårdbehov och på säkerställandet av kontinuiteten i den vård som avbrutits. Även om det inte observerades någon direkt fara för patientsäkerheten vid inspektionsbesöket uppmanade Valvira utifrån sina iakttagelser Vastaamo att komplettera sina anvisningar för att trygga patientsäkerheten. Efter att dataintrånget uppdagats försökte Vastaamo säkerställa vårdkontinuiteten på många olika sätt och till de patienter som tog kontakt efter dataintrånget erbjöd Vastaamo omedelbar krishjälp och hänvisade dem även till andra kristjänster.

Vastaamo var en betydelsefull aktör i psykoterapibranschen

Vastaamo hade ungefär 300 anställda, varav de flesta var psykoterapeuter. Vastaamo producerade terapi åt privatklienter som betalade själva och även rehabiliterande psykoterapi och krävande medicinsk rehabilitering som ersattes av FPA. Bland patienterna fanns även minderåriga personer. Därtill producerade Vastaamo tjänster för kommuner, sjukvårdsdistrikt och företag. Vård- och rehabiliteringstjänsterna inriktades på lindriga och medelsvåra psykiska problem bland personer i arbetsför ålder och studerande. Vastaamo hade 28 verksamhetsställen runtom i Finland.

Verksamheten upphörde när Vastaamo gick i konkurs i början av mars 2021. Innan dess överläts psykoterapiverksamheten till Verve Terapia Oy.

Mer information:
Överläkare Risto Heikkinen, 0295 209 202 (tillsyn över hälso- och sjukvården)
Överingenjör Antti Härkönen, 0295 209 530 (tillsyn över informationssystemet)

Sammanfattning av avgörande i tillsynsärende om Psykoterapicentret Vastaamo Oy:s informationssystem (pdf)

Sammanfattning av avgörande i tillsynsärende om Psykoterapicentret Vastaamo Oy:s informationssystem (pdf)

Nyhet 18.11.2020: Valvira har företagit en inspektion av Vastaamo (valvira.fi)

Nyhet 27.1.2021: Tillsynen över Vastaamo fortsätter (valvira.fi)

Journalhandlingar inom psykoterapin (valvira.fi)