Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Personalen i äldreomsorgen övervakas i fråga om antal, struktur och kompetens på många sätt

Personalen i äldreomsorgen övervakas i fråga om antal, struktur och kompetens på många sätt

13.6.2022 12:05 / Nyhet

Enligt Valvira och regionförvaltningsverken kan antalet omsorgsassistenter höjas i de äldres service dygnet runt. Det viktigaste är dock att diversifiera personalstrukturen och kompetensen, vilket är möjligt med tanke på den förhöjda minimidimensioneringen av personalen som avses i lagen om äldreomsorg. Ett av de viktigaste målen för lagen om äldreomsorg har varit att förbättra klient- och patientsäkerheten genom att se till att det finns tillräckligt med personal med ansvar för vård och omsorg.

Hur kontrolleras då personalens storlek och struktur samt kvaliteten på tjänsterna? Varför är antalet omsorgsassistenter begränsat? Överinspektör Anssi Tulkki och överinspektör Anna Sihvola från Valvira, som ansvarar för övervakningen av socialvården, berättar att syftet med övervakningen är att se till att det finns tillräckligt med kompetent personal för att ge de äldre högklassiga och säkra tjänster.

Tillsynen består av serviceproducentens egen övervakning, den övervakning som utövas av den kommun som ansvarar för ordnandet samt av regionförvaltningsverkens och Valviras myndighetstillsyn.

Serviceproducenten själv har det största ansvaret för tillsynen

Serviceproducenterna själva har huvudansvaret för att se till att verksamheten överensstämmer med lagstiftningen och myndigheternas anvisningar. Serviceproducenterna ansvarar för tjänsternas kvalitet, säkerhet och lämplighet.

Det är nu möjligt att höja antalet omsorgsassistenter, men den verksamhetsansvarige måste genom sin egen övervakning se till att antalet medarbetare och personalens struktur vid alla arbetsskift tillgodoser klienternas individuella behov. Vid planeringen av arbetsskiften ska det beaktas att de anställda under sitt arbetsskift utför de uppgifter för vilka de har förvärvat kompetens genom sin utbildning.

"Den verksamhetsansvarige ska se till att omsorgsassistenternas arbetsuppgifter inriktas på att tillgodose kundernas grundläggande behov och hjälpa dem med dessa. Han måste också se till att omsorgsassistenterna har den kompetens för sina uppgifter som de har förvärvat genom sin utbildning."

Enligt Sihvola ingår i serviceproducentens egenkontroll att säkerställa att varje klient på serviceboendet regelbundet träffar en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården.

"Vård av och omsorg om en klient bör inte enbart vara omsorgsassistentens ansvar, även om klientens funktionsförmåga är bättre än den genomsnittliga", säger hon.

Den verksamhetsansvarige ska se till att enheten har utarbetat en plan för egenkontroll som har sammanställts i samverkan med personalen. Målet är att identifiera, förebygga och vid behov snabbt åtgärda missförhållanden och riskfyllda situationer i servicen.

En viktig tillsynsroll har också kommunen som är ansvarig för tillsynen över socialvårdstjänster som köps av privata aktörer. Kommunerna har också ett ansvar för övervakning och styrning av sin egen service. Från och med början av 2023 överförs ansvaret för tillsynen över anordnandet av tjänster till välfärdsområdena.

Övervakningen börjar med behandlingen av tillståndsansökan

Tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn redan på förhand när serviceproducenten hos Valvira eller regionförvaltningsverket ansöker om tillstånd för sin verksamhet.

"Enligt lagen om äldreomsorg ska antalet anställda vid enheten, utbildningen och uppgiftsstrukturen motsvara det antal personer för vilka servicen avses och det behov av tjänster som personernas funktionsförmåga förutsätter. Vid behandlingen av en tillståndsansökan bedömer vi om antalet anställda som reserverats för direkt klientarbete samt personalens kompetens och struktur som angetts i ansökan uppfyller behovet av tjänster dygnet runt för äldre klienter som redan bor i enheten eller för blivande äldre klienter. I detta skede uppmärksammar vi också antalet omsorgsassistenter", säger Anssi Tulkki.

"Utgångspunkten är att de tjänster som tillhandahålls för en äldre person måste vara av hög kvalitet och att han eller hon får god vård och omsorg. Som tillståndsmyndighet anser vi att de viktigaste delfaktorerna i kvaliteten på servicen dygnet runt för de äldre är en tillräcklig och yrkesskicklig personal, en kompetent ledning och ändamålsenliga lokaler."

Under pågående verksamhet utförs övervakningen både regelbundet och på basis av anmälningar

Samma tillsynsprinciper iakttas också vid tillsynen under tiden för verksamheten.  Övervakningen under pågående verksamhet gäller både offentlig och privat serviceproduktion. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt huruvida tjänsterna tillgodoser behoven hos äldre klienter och beaktar deras funktionsförmåga. Personalens antal och struktur är avgörande i detta avseende. Det måste finnas tillräckligt med kompetent personal på plats dygnet runt.   

"Övervakningen kan basera sig på planer, men tillsynsåtgärder kan även vidtas av Valvira utifrån uppgifter som förekommit i offentligheten", säger Sihvola.

Tillsynen kan omfatta en enda verksamhetsenhet eller till exempel en koncern eller kommun som tillhandahåller hela servicen. Övervakningen av ett ärende som gäller en enskild klient inleds vanligtvis på grund av ett klagomål.

Enligt Sihvola är syftet med övervakningen att säkerställa ändamålsenlig service av hög kvalitet för de äldre, god vård och omsorg samt ett opartiskt bemötande med respekt för personens självbestämmanderätt.

"De äldres rättssäkerhet måste förverkligas", betonar hon.

I motsats till vad som framförts i offentligheten kontrolleras offentliga och privata tjänster enligt samma kriterier.

"Privata tjänsteproducenter behandlas inte annorlunda än offentliga", betonar Sihvola.

Behovet av vård och omsorg för äldre personer bedöms alltid utifrån klienternas individuella behov. Ju fler tjänster kunderna behöver, desto högre krav ställs det på antalet anställda och den yrkesskicklighet och kompetens som förvärvas genom utbildning. Dessutom är antalet klienter av betydelse vid avvägningen av personalen i dess helhet jämte antalet omsorgsassistenter.

Mer information:

Överinspektör Anssi Tulkki, 0295 209 347
Överinspektör Anna Sihvola, 0295 209 389

Serviceboenden kan få fler omsorgsassistenter (valvira.fi)