Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen har förverkligats väl

Personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen har förverkligats väl

23.6.2021 10:00 / Nyhet

Regionförvaltningsverken och Valvira har gjort upp ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. I enlighet med programmet inleddes systematisk tillsyn i början av året 2020. År 2021 granskas personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen. Man övervakar att personaldimensioneringen är tillräcklig och att barngrupperna är av rätt storlek genom att granska de uppgifter kommunerna har uppgett om mängden personal i relation till antalet barn. Under vårens granskningar visade det sig att personaldimensioneringen och gruppstorleken på daghemmen har förverkligats väl enligt gällande lagstiftning.

Fram till den 11 juni 2021 har regionförvaltningsverken granskat personaldimensioneringarna och gruppstorlekarna på 345 daghem. I tillsynen har även ingått daghem med skiftomsorg.

De granskade daghemmen har haft 1 850 verksamhetsdagar. Daghemmens personaldimensionering har inte varit i lagenlig under 16 verksamhetsdagar (0,9 % av verksamhetsdagarna).

I de granskade daghemmen har det funnits 1 313 barngrupper. Antalet verksamhetsdagar i barngrupperna har varit sammanlagt 6 672. Gruppstorleken har överskridits under 123 verksamhetsdagar (1,8 % av verksamhetsdagarna).

Man har fått fram resultaten genom att granska de uppgifter som kommunerna uppgett för daghemmen och barngrupperna samt närvarouppgifter för personalen under en vecka. Daghemmens personaldimensionering har granskats med hjälp av relationstalet mellan barn och personal. Vid granskningen av gruppstorlek har man utöver relationstalet granskat att det i en grupp kan vara närvarande högst det antal barn som motsvarar tre personer i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter.

Under tillsynsperioden har personaldimensioneringen och gruppstorleken på daghemmen förvekligats väl enligt gällande lagstiftning. För personaldimensioneringens del bekräftar resultaten de goda resultaten från året 2020. (Goda resultat från tillsynsprogramet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering)

Utifrån de mottagna utredningarna beror överskridningarna av gruppstorlekarna främst på överraskande ändringar i barns vårdtider eller personalfrånvaro, där det inte har gått att få tag på vikarier. I den gruppvisa granskningen märks dessutom små skillnader i de dagliga relationstalen mellan daghemmens olika barngrupper. Under samma dag kan relationstalet överskridas i en grupp, medan det är avsevärt lägre i en annan grupp. En jämn fördelning av personalen mellan barngrupperna ska säkerställas genom ledarskap och arbetsskiftsplanering. En ojämn fördelning av personalen i barngrupperna kan ha en negativ inverkan på de anställdas ork i arbetet och barnens säkerhet inom småbarnspedagogiken. Kommunen ska även sörja för att det finns ett adekvat vikariesystem.

Hösten 2021 fortsätter regionförvaltningsverken och Valvira den systematiska övervakningen av personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i daghemmen i enlighet med tillsynsprogrammet. Målet med det riksomfattande tillsynsprogrammet är en enhetlig styrning och övervakning av småbarnspedagogiken. Man kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på sociala medier under hashtaggen #vakavalo2021.

Mer information:

Regionförvaltningsverket
Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör, KT, tfn 0295 018 815
fornamn.efternamn@avi.fi

Valvira
Satu Räsänen, överinspektör, tfn 0295 209 637
fornamn.efternamn@valvira.fi