Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Pandemin fortsätter – det är viktigt att säkerställa de grundläggande rättigheterna i boendeservicen inom socialvården

Pandemin fortsätter – det är viktigt att säkerställa de grundläggande rättigheterna i boendeservicen inom socialvården

3.1.2022 14:45 / Nyhet

Valvira påminner kommunerna och serviceproducenterna om att boendeserviceenheterna inom socialvården inte onödigt och i strid med lag får begränsa medborgarnas grundläggande rättigheter enligt grundlagen. Även om det är viktigt att förebygga smittor under pandemin, ska gällande lagstiftning iakttas vid beslut om karantän och isolering. Beslut om begränsning av de grundläggande rättigheterna på grund av en smittsam sjukdom fattas alltid av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Med boendeserviceenheter inom socialvården avses till exempel vårdhem, boendeservice för rehabiliteringsklienter med mentala problem och missbruksproblem, enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet och boendeenheter för personer med funktionsnedsättning.

Tillsynsmyndigheternas anvisning 2.9.2020 till serviceproducenter som tillhandahåller boendetjänster och dygnetruntvård inom socialvården:

Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och förbyggande av smitta inom socialvården (valvira.fi)

Tillsynsmyndigheternas anvisning 22.4.2021 om de väsentligaste faktorerna som ska beaktas vid beslut om karantän och isolering:

Tillsynsmyndigheter utfärdar anvisning om karantän- och isoleringsrutiner vid boendeservice inom socialvården (valvira.fi)

Anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd 22.4.2021 om bekämpning av coronavirus inom enheter för långtidsvård och långtidsomsorg samt om besök på dessa enheter och på sjukhus:

THL har uppdaterat coronaanvisningarna för långtidsvård och -omsorg, besök och hemvård för äldre (thl.fi)

Klient- och patientsäkerheten och egenkontrollen betonas ytterligare

Under pandemin blir betydelsen av en övergripande klient- och patientsäkerhet allt större, särskilt på vårdhem. De äldres rörlighet och kontakt med närstående samt tillgodoseendet av andra grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter ska garanteras så väl som möjligt, samtidigt som man under föränderliga förhållanden kontinuerligt ska avgöra hur besöken av bland annat närstående och anhöriga på enheterna ska genomföras på ett säkert sätt med tanke på allas hälsa.

Valvira betonar att även kommuner ska fortsätta sin tillsyn under exceptionella tider och att inspektionsbesök ska göras till exempel på distans eller på något annat säkert sätt. Med tanke på säkerställande av klient- och patientsäkerheten kan även inspektioner på plats vara nödvändiga av motiverade skäl.

Kommunernas inspektionsbesök vid vårdhem viktiga även under pandemin (valvira.fi)

Tillsynsmyndigheterna betonar vikten av egenkontroll och aktiv övervakning av den regionala situationen under pandemin. Egenkontroll och en aktuell enhetsspecifik egenkontrollplan är nyckeln till att säkerställa klient- och patientsäkerhet och i frågor kring klienternas hälsosäkerhet och självbestämmanderätt.

Mer information:

Överinspektör Elina Uusitalo, 0295 209 334

Överinspektör Mari Saramaa, 0295 209 342

Hälso- och sjukvårdens rätt att ge polisen uppgifter och begära handräckning när en person bryter en karantän eller isolering i enlighet med smittskyddslagen (valvira.fi)

Ytterligare information om egenkontroll (valvira.fi)