Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Möjligt att öka antalet omsorgsassistenter – det viktigaste är dock fortfarande en personalstyrka som motsvarar servicebehovet och en mångsidig personalstruktur

Möjligt att öka antalet omsorgsassistenter – det viktigaste är dock fortfarande en personalstyrka som motsvarar servicebehovet och en mångsidig personalstruktur

31.3.2023 11:10 / Meddelande

När minimidimensioneringen av personal enligt äldreomsorgslagen ökar från början av april är det möjligt att öka antalet omsorgsassistenter vid vårdhem. Minimidimensioneringen av personal som deltar i direkt klientarbete är från den 1 april 2023 0,65 anställda per klient, varvid det nya riktgivande antalet omsorgsassistenter enligt tillsynsmyndigheternas åsikt kan vara cirka två anställda per tio klienter. Ett arbetsskift kan omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. 

Tillsynsmyndigheterna betonar att antalet omsorgsassistenter är riktgivande. 

”I bedömningen av antalet omsorgsassistenter är klienternas servicebehov av största vikt”, betonar Anna Sihvola, överinspektör.

Antalet omsorgsassistenter påverkas också av bland annat hur stort vårdhemmet är, antalet övrig personal och lokaler.

Den ökade personaldimensioneringen får inte heller endast innebära att antalet omsorgsassistenter ökas. 

”Det är viktigare att diversifiera personalstrukturen och kompetensen, till exempel genom att inkludera geronomer, fysioterapeuter eller ergoterapeuter i arbetsskiften”, säger Sihvola.

Omsorgsassistenter har en viktig roll i assisterande uppgifter 

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården bär alltid huvudansvaret för vården och omsorgen för äldre klienter. Omsorgsassistenternas uppgifter fokuserar på assisterande uppgifter, vilket gör att de yrkesutbildade har möjlighet att använda sin arbetstid för uppgifter som motsvarar deras utbildning och kompetens.

Omsorgsassistenter kan räknas in i personaldimensioneringen när de deltar i direkt klientarbete. I direkt klientarbete kan de hjälpa klienterna till exempel med personlig hygien, påklädning, måltider, rörlighet, utevistelse och upprätthållande av funktionsförmågan.

Omsorgsassistenten är inte en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården, varför tillsynsmyndigheterna inte kan övervaka assistenten som en yrkesutbildad person. 

Välfärdsområdena har det primära ansvaret att utöva tillsyn 

Det är i första hand välfärdsområdena och arbetsgivaren som ansvarar för tillsyn över personaldimensioneringens tillräcklighet och personalstrukturens ändamålsenlighet. Personalens antal, utbildning och struktur ska under alla tider och i alla situationer tillgodose antalet klienter vid vårdhemmet och det behov av tjänster som deras funktionsförmåga förutsätter.

Tillsynsmyndigheterna framhäver serviceproducentens ansvar om att personalstrukturen är ändamålsenlig med tanke på klienternas behov och antal. Serviceproducenten ska genom egenkontroll sörja för att omsorgsassistenterna har en lämplig utbildning och behövliga kunskaper för arbetsuppgifterna. Serviceproducenten bedömer även om de kunskaper som en omsorgsassistentstuderande i anställningsförhållande har är tillräckliga för direkt klientarbete. 

Mer information:

Anssi Tulkki, överinspektör, Valvira, 0295 209 347
Mervi Lukkarinen, överinspektör, Valvira, 0295 209 341
Anna Sihvola, överinspektör, Valvira, 0295 209 389 (fr.o.m. 3.4.2023)
Mari Metsävainio, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 800
Merja Isoaho, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 047

Kommuninfo: Ny rekommendation gällande omsorgsassistenter stöder tjänsteproducenter i genomförandet av kundorienterade tjänster (shm.fi)

Personalen i äldreomsorgen övervakas i fråga om antal, struktur och kompetens på många sätt (valvira.fi)