Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga inom barnskyddet realiseras inte på det sätt som lagen förutsätter

Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga inom barnskyddet realiseras inte på det sätt som lagen förutsätter

28.2.2022 10:00 / Meddelande

Valvira och regionförvaltningsverken påminner kommunerna och de framtida välfärdsområdena om att mentalvårds- och missbrukartjänster för barn som vårdas utom hemmet inom barnskyddet ska ordnas på behörigt sätt. Enligt tillsynsmyndigheternas observationer har tillgodoseendet av barns och ungas rätt till mentalvårdstjänster både på bas- och specialnivå försämrats ytterligare under hösten 2020 och under 2021. Tillsynsmyndigheterna anser att situationen inte endast beror på coronapandemin utan att problemen redan har varit uppenbara före pandemin. Det finns även avsevärda variationer i fråga om tillgången på mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga beroende på område.  Ordandet av nödvändig vård och rehabilitering, i synnerhet på grund av barns och ungas bruk och beroenden av berusningsmedel, ser ut att vara mycket bristfällig.

Placering i enlighet med barnskyddlagen är inte i sig en tillräcklig åtgärd i situationer där placerade barns och ungas hälsotillstånd kräver tillgång till mentalvårds- eller missbrukartjänster. Om barnet eller barnets vårdnadshavare behöver hälso- och sjukvårdstjänster, ska kommunen ordna dem på det sätt som vårdbehovet förutsätter på ett högkvalitativt sätt, i rätt tid och vid behov utan dröjsmål. Placerade barn och unga har samma rätt till mental- och missbrukarvårdstjänster som andra barn och ungdomar.

Ett nära samarbete mellan social- och hälsovården är nödvändigt

Tillsynsmyndigheterna betonar i sin anvisning till kommunerna betydelsen av samarbetet mellan barnskyddet och mentalvårds- och missbrukartjänsterna. Den sektorsövergripande expertisen och det långsiktiga och målmedvetna samarbetet inom social- och hälsovården är nödvändiga för att tillgodose barnens intressen och för att bedöma och trygga en servicehelhet som motsvarar behoven. Genom samarbete mellan social- och hälsovården och tillräckliga tjänster i rätt tid är det sannolikt möjligt att minska risken för att barn och unga placeras utom hemmet och minska behovet av specialiserad sjukvård.  

Enligt undersökningar har barn som placerats utom hemmet i snitt mer psykiska problem och diagnostiseras oftare än den övriga barnpopulationen med psykiska störningar och neuroutvecklingsstörningar.

Ett insatsområde i det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården var år 2021, i överensstämmelse med barnskyddlagen, att tillgodose placerade barns och ungas rätt till psykiatrisk vård.  Tillsynen över tillgången till missbrukar- och mentalvårdstjänster för barn och unga fortsätter år 2022.

Mer information:

Irja Hemmilä, överinspektör, Valvira, 0295 209 531
fornamn.efternamn@valvira.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland
Marjut Aikio, överinspektör för socialvården, 0295 017 384
Tapio Kekki, regionförvaltningsöverläkare, 0295 017 358

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Tiina Ronkamo, överinspektör för socialvården, 0295 018 130
Ulla Saxén, regionförvaltningsöverläkare, 0295 018 000

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Pasi Hirvikoski, regionförvaltningsöverläkare, 0295 017 598
Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, 0295 017 587

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Miia Kartinen, regionförvaltningsöverläkare, 0295 018 091
Annina Sadeoja, överinspektör, 0295 018 074

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Anne Hiiri, enhetschef, 0295 016 067
Sari Husa, ledande överinspektör för socialvården, 0295 017 361

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Marja Kuronen, regionförvaltningsöverläkare, 0295 016 887

fornamn.efternamn@avi.fi

Läs mera:

Valviras och regionförvaltningsverkens anvisning om tillgången på och ordnandet av mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga som är klienter inom barnskyddet (pdf)

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården (valvira.fi)