Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Hemvården – ett av tillsynsobjekten

Hemvården – ett av tillsynsobjekten

2.2.2023 07:00 / Meddelande

Valvira och regionförvaltningsverken utövar under 2023 systematisk tillsyn över hemvården för äldre i fråga om personalens tillräcklighet och kompetens samt hemvårdens kvalitet.

Enligt myndigheternas observationer finns det flera utvecklingsbehov inom hemvårdstjänsterna. Brister har konstaterats bland annat i läkemedelssäkerheten, personalens tillräcklighet och tjänsternas rättidighet, planerna för egenkontroll samt det praktiska genomförandet av vård- och serviceplaner.

Behovet av tillsyn bekräftas också av färska uppföljningsdata från Institutet för hälsa och välfärd (THL). Enligt dessa har antalet besök inom hemvården för äldre minskat avsevärt under 2022 jämfört med tidigare år. Rekryteringen till hemvården av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har på ett halvår minskat med nästan en femtedel.

”Situationen är oroande eftersom behovet av tjänster för äldre ökar i takt med att befolkningen åldras. Servicebehovet ökar oftast först inom tjänster som tillhandahålls i hemmet”, säger Kirsti Tolonen, gruppchef vid Valvira.

Kvalitativa och trygga tjänster inom hemvården förutsätter tillräckligt med personal med rätt utbildning och yrkeskompetens. Risken för fel och farliga situationer i arbetet ökar med för lite och belastad personal.

Ordnandet av hemvårdstjänster i välfärdsområdena samt egenkontrollen av ordnandet och produktionen av tjänsterna är delområden i Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma tillsynsprogram för social- och hälsovården 2023. Programmets övriga insatsområden för tillsynen publiceras på Valviras webbplats inom kort.

Personalmängden inom heldygnsomsorgen för äldre ökar, men inom hemvården har klientbesöken och rekryteringarna börjat minska (thl.fi)

Mer information:

Kirsti Tolonen, gruppchef, 0295 209 215