Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Fråntagande av yrkesrättigheter från registret fråntar rätt att utöva yrket

Fråntagande av yrkesrättigheter från registret fråntar rätt att utöva yrket

21.4.2022 10:10 / Meddelande

Valvira har fått flera förfrågningar av sjukskötare och närvårdare om borttagandet av egna yrkesrättigheter. En sjukskötare kan begära att hens yrkesrättigheter fråntas eller begränsas och en närvårdare att hens yrkesbeteckning fråntas genom att skicka en fritt formulerad skriftlig ansökan till Valviras kansli per post eller e-post.

Efter fråntagandet av rätten att utöva yrket eller av rätten att använda yrkesbeteckningen har personen inte rätt att utöva sitt yrke eller använda yrkesbeteckningen i fråga.

Valvira fattar ett separat beslut på basis av ansökan. Beslutet antecknas i centralregistret över yrkesutbildade personer. Efter beslutet om fråntagande syns yrkespersonens uppgifter inte längre i registrens offentliga informationstjänst JulkiTerhikki och JulkiSuosikki (julkiterhikki.valvira.fi). Under det gångna året har 55 beslut fattats, jämfört med 46 beslut under år 2021.

Handläggningstiden för ansökan beror på antalet inkomna ansökningar och andra aktuella tillsynsfrågor som behandlas.  

"Just nu är det cirka 100 ansökningar i kön och den genomsnittliga handläggningstiden är ungefär två månader", säger Valviras direktör vid avdelningen för social- och hälsovård Helena Mönttinen.

En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården vars rätt att utöva yrket eller använda yrkesbeteckning har fråntagits kan senare ansöka om rätt att återställa rätten av Valvira.

För tillfället omfattar Valviras register över yrkesutbildade personer nästan 330 000 sjukskötare och närvårdare. Av dessa är cirka 150 500 legitimerade sjuksköterskor, cirka 191 000 är närvårdare inom socialvården med skyddad yrkesbeteckning och cirka 199 000 är närvårdare inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning. Närvårdare kan registrera sig som yrkesperson inom social- och hälsovård och en person i registret kan ha flera giltiga yrkesrättigheter parallellt. Registret innehåller inga uppgifter om anställning eller information om vilka yrkesrättigheter de registrerade har eller om de överhuvud taget arbetar i branschen.

Mer information:

Direktör Helena Mönttinen, 0295 209 404

Fråntagande eller begränsning av rätt att utöva yrke på egen begäran (valvira.fi)