Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Flera utvecklingsbehov konstaterades i tillsynen över hemvård för äldre

Flera utvecklingsbehov konstaterades i tillsynen över hemvård för äldre

13.12.2021 14:30 / Meddelande

Tillsynsmyndigheterna har upptäckt ett antal utvecklingsbehov inom hemvården för äldre. Brister har konstaterats i fråga om bland annat läkemedelssäkerhet, anmälningsskyldighet som gäller missförhållanden i samband med tjänsten, planer för egenkontroll och i praktiskt genomförande av vård- och serviceplaner.

Valvira och regionförvaltningsverken gjorde under hösten 2021 styrnings- och utvärderingsbesök på sex områden som en del av den planenliga tillsynen. Besök omfattade 25 kommuner. Syftet med besöken var bland annat att säkerställa klient- och patientsäkerheten samt att stödja enheternas kvalitetsarbete och utveckling av tjänster. En enkät gjordes dessutom till anställda inom hemvården. Enkäten besvarades av 415 personer.

Läkemedelsbehandling kan endast utföras av utbildade anställda

Kraven på utbildning för dem som deltar i läkemedelsbehandling togs upp i stor utsträckning under tillsynsmyndigheternas besök till enheter som tillhandahåller hemvårdstjänster. Tillsynsmyndigheterna betonade att läkemedelsbehandling endast ska genomföras av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården som fått utbildning till det. Om detta inte är möjligt ska arbetsgivaren utbilda annan personal i läkemedelsbehandling och säkerställa deras kunnande. En person som inte fått utbildning i läkemedelsbehandling får inte delta i genomförandet av läkemedelsbehandling.

Enligt de senaste tillsynsobservationerna bör de risker som är förknippade med läkemedelsbehandling beaktas bättre i hemvården. Läkemedel som utgör en risk har identifierats väl, men risker som gäller till exempel anställda och lokaler är mindre kända. Behandlingen av anmälningar om risker i samband med läkemedelsbehandling beskrivs väl i planerna för läkemedelsbehandling, men det fanns oklarheter när det gällde korrektheten vid behandlingen av anmälningarna. Läkemedelstillstånden och tillhörande förfaranden var i regel i sin ordning.

Alla kände inte till skyldigheten att anmäla missförhållanden

Av dem som svarade på enkäten till anställda inom hemvården kände upp till 38 procent inte till anmälningsskyldigheten enligt socialvårdslagen och den tillhörande processen. Å andra sidan visste inte alla som gjort en anmälan hurdana konsekvenser anmälan hade haft. Tillsynsmyndigheterna påminde med sina besök om att behandlingen av anmälningar är en viktig del av egenkontrollen och riskhanteringen och att det är nödvändigt att förtydliga praxisen och processerna i samband med anmälningarna.

Anställda inom socialvården är enligt lag skyldig att anmäla missförhållanden och risker för missförhållanden som de lägger märke till eller får kännedom om vid tillhandahållandet av socialvård för klienten.

Betydelsen av egenkontrollplanen bör tydliggöras för anställda

30 procent av dem som besvarade enkäten för personal inom hemvård visste inte eller var inte säkra på betydelsen av och innehållet i sin enhets plan för egenkontroll. De ansvariga personerna för enheterna som tillhandahåller hemservice fick under besöken råd av tillsynsmyndigheterna att se till att de anställda känner till planen för egenkontroll och dess betydelse. Dessutom betonades behovet av att i syfte att styra det praktiska arbetet utarbeta konkreta planer för egenkontroll med hänsyn till service för klienten och risker.

Alla anställda känner inte heller till klienternas vård- och serviceplaner. Dessutom ansåg 36 procent av dem som svarade på enkäten att klientens service inte genomförs enligt de mål som fastställts i vård- och serviceplanerna.

Enligt enkäten kan de anställda i huvudsak sköta klienternas dagliga aktiviteter och hälso- och sjukvård. Däremot kunde de på grund av brådska inte sörja för upprätthållandet av den sociala funktionsförmågan, rehabiliteringen och utomhusvistelsen enligt klienternas behov. I genomförandet av vård- och serviceplaner är det väsentligt att det finns en tillräcklig personalstyrka med tillräcklig kompetens, och dessa omfattas av ansvaret hos den som ordnar tjänsterna.

Omsorgsassistenter får inte arbeta ensamma i arbetsskift

Under tillsynsmyndigheternas besök till enheter som tillhandahåller hemvårdstjänster diskuterades även personalens tillräcklighet och användningen av omsorgsassistenter i hemvårdsuppgifter. Enheterna påmindes om att klient- och patientsäkerheten samt tillhandahållandet av tjänster av hög kvalitet förutsätter tillräcklig utbildning och kompetens hos personalen samt tillräcklig personalstyrka.

Inom hemvårdsuppgifter förutsätter klient- och patientsäkerheten och klientens rätt till högklassig omsorg och vård att de anställda i regel har en lämplig examen inom social- och hälsovård. Om en person som arbetar inom hemvård saknar en sådan examen, får hen inte arbeta ensam i ett arbetsskift eller utan utbildning inom läkemedelsbehandling delta i uppgifter inom läkemedelsbehandling. Omsorgsassistenter kan användas i assisterande uppgifter och som arbetspar till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets rekommendation.

Tillsynsmyndigheterna upptäckte under sina besök också innovationer och god praxis för att ta itu med de utmaningar som gäller tillräcklig personalstyrka. Till exempel kan inskolning utföras med 3D-teknik, vilket gör att personalen har tid att utföra andra uppgifter.

Mer information:

Överinspektör Mari Saramaa, 0295 209 342
Överinspektör Mervi Kolari, 0295 209 341

Mer information om den planenliga tillsynen över social- och hälsovården (valvira.fi)

Mer information om egenkontroll (valvira.fi)

Klient- och patientsäkerheten förutsätter tillräcklig utbildning och kompetens hos personalen samt tillräcklig personalstyrka (valvira.fi)

Socialvårdens personal har skyldighet att anmäla missförhållanden (valvira.fi)

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation om uppgiftsbeskrivningen, kompetenskraven och utbildningen för omsorgsassistenter i tjänster för äldre (stm.fi)