Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Färre personer förlorade sin yrkesrättighet

Färre personer förlorade sin yrkesrättighet

13.1.2022 15:45 / Meddelande

Förra året förlorade 86 personer inom social- och hälsovården rättigheten att utöva sitt yrke. Antalet sjönk något jämfört med förra året, då 100 yrkespersoner förlorade sina rättigheter. År 2021 togs 49 beslut om begränsning av rättigheten till yrkesutövning. Av dessa gällde 31 läkare, och förskrivningsrätten begränsades i 26 fall.

Bakgrunden till att yrkesrättigheten fråntas eller begränsas är ofta missbruk, andra hälsorelaterade orsaker, bristande yrkesskicklighet eller annat olämpligt agerande. En yrkesperson inom social- och hälsovården kan förlora sin yrkesrättighet eller yrkesrättigheten kan begränsas, om det är motiverat med tanke på klient- och patientsäkerheten. Syftet var då att hindra att vården av klienter och patienter äventyras.

Yrkesrättigheter som tidigare förlorats kunde återställas helt eller delvis för tjugo sökande. Antalet är något mindre än under de senaste åren. Antalet ansökningar ökade emellertid något jämfört med förra året. Totalt avgjorde tillsynsnämnden förra året 69 ärenden som gällde yrkespersoner som ansökte om att få sina rättigheter återställda.

Ärenden som gäller begränsning, avlägsnanden eller återställande av yrkesrättigheter behandlas i tillsynsnämnden för yrkespersoner inom social- och hälsovården som är underställd Valvira. Nämnden behandlar även ärenden som gäller förbud att använda yrkesbeteckning och skriftliga varningar.

Några tiotal personer avstod på egen begäran från sin yrkesrättighet

Ett något större antal yrkespersoner inom social- och hälsovården än tidigare begärde förra året att Valvira ska frånta dem deras yrkesrättigheter. År 2021 fråntog Valvira yrkesrättigheterna av 46 yrkespersoner, som själv begärde att yrkesrättigheten ska fråntas. Antalet är emellertid väldigt litet i relation till det totala antalet yrkespersoner i Valviras register. Föregående år begärde 29 personer att yrkesrättigheten ska fråntas. Antalet närvårdare bland de sökande nästan tredubblades. Antalet närvårdare var 24, medan antalet närvårdare föregående år var 9. Antalet personer i övriga yrkesgrupper ändrades knappt alls.

Av ansökningarna kan inga slutsatser kan dras om orsakerna till att man avstått från yrkesrättigheterna. En yrkesperson behöver inte uppge en orsak till att hen vill avstå sin yrkesrättighet. Några uppgav som orsak sin hälsa, branschbyte eller pension.

Mer information:

Kirsi Liukkonen, gruppchef, 0295 209 428
Anna Valkeajoki, jurist, 0295 209 411

Tillsynsnämnden (valvira.fi)

Ett gediget utredningsarbete föregår alltid en begränsning av förskrivningsrätten (valvira.fi) (på finska)