Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Det krävs tillstånd om periodiskt professionellt stöd tillhandahålls som företagsverksamhet

Det krävs tillstånd om periodiskt professionellt stöd tillhandahålls som företagsverksamhet

20.9.2021 10:00 / Nyhet

Professionellt stöd periodvis är socialservice som tillhandahålls av kommuner för att stödja barn och barnfamiljer. Periodiskt professionellt stöd som tillhandahålls som socialservice är avsett för barn som inte är i behov av placering, men barnet och dennes familj behöver stödåtgärder exempelvis för att förebygga omhändertagande av barnet och placering i vård utom hemmet.

Periodiskt professionellt stöd kan beviljas med stöd av socialvårdslagen eller barnskyddslagen. Periodiskt professionellt stöd är inte sådan vård utom hemmet som avses i barnskyddslagen och det handlar inte heller om placering av barnet som stödåtgärd inom öppenvården. Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna anser att tjänsten för periodiskt professionellt stöd med hänsyn till barnets bästa inte kan tillhandahållas vid samma verksamhetsenhet som vårdar barn som omhändertagits, placerats brådskande eller placerats som stödåtgärd inom öppenvården.  

Tjänsten för periodiskt professionellt stöd i privathem baserat på uppdragsavtal kräver inget tillstånd  

Kommunen kan utöver sin egen serviceproduktion producera tjänster för periodiskt professionellt stöd antingen genom att teckna ett uppdragsavtal eller motsvarande avtal med ett privathem som tillhandahåller tjänsten eller genom att skaffa periodiskt professionellt stöd som köpt tjänst av ett företag som tillhandahåller dessa tjänster. 

Tillhandahållande av periodiskt professionellt stöd i privathem som en tjänst baserat på uppdragsavtal eller motsvarande avtal kräver inte sådant tillstånd som avses i lagen om privat socialservice. Kommunens uppgift är att säkerställa att familjer som tillhandahåller tjänsten och deras hem är lämpliga för tillhandahållande av tjänsten. 

Det krävs tillstånd om periodiskt professionellt stöd tillhandahålls som företagsverksamhet  

För att periodiskt få tillhandahålla professionellt stöd som företagsverksamhet genom att driva rörelse eller yrkesutövning krävs att serviceproducenten har ett tillstånd som avses i lagen om privat socialservice för att producera socialservice. Tillstånd krävs när tjänsten produceras kontinuerligt och dygnet runt. 

Tillstånd till periodiskt professionellt stöd söks i princip så att ´Andra tillståndspliktiga tjänster – Övriga: periodiskt professionellt stöd´ väljs som serviceområde. Att producera periodiskt professionellt stöd förutsätter att serviceproducenten har ordnat ändamålsenliga lokaler och tillräcklig personal. Det ska finnas personal så att det motsvarar klienternas behov av service dygnet runt. Tillståndsmyndigheterna har i sina verksamhetsrutiner ansett att klientantalet vid en verksamhetsenhet som producerar periodiskt professionellt stöd i regel får vara högst sju. 

Serviceproducenten kan producera både vård utom hemmet och periodiskt professionellt stöd vid separata verksamhetsenheter. Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna kräver ändring av tillstånd när en enhet för vård utom hemmet vill ändra sin verksamhet till periodiskt professionellt stöd. Serviceproducenten ska se till att serviceverksamheten motsvarar tillståndet till verksamheten i alla situationer. Som ansvarig för att ordna service är kommunen skyldig att se till att de serviceproducenter som producerar periodiskt professionellt stöd åt kommunen har tillstånd till den service som köps. 

Mer information:

Regionförvaltningsverk:

Marjut Aikio, överinspektör inom socialvården, Regionförvaltningsverket i Lappland, tfn 0295 017 384 
Marjut Eerola, överinspektör inom socialvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, tfn 0295 016 868 
Sari Husa, ledande överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 017 361
Timo Mäkelä, överinspektör inom socialvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 572 
Anniina Sadeoja, överinspektör inom socialvården, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 tfn 295 018 074  
Sini Virtanen, överinspektör inom socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 017

Valvira:

Anssi Tulkki, överinspektör, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, tfn 0295 209 347