Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Den effektiva tillsynen fortsatte under coronaåret 2020 – Valviras verksamhetsberättelse har publicerats

Den effektiva tillsynen fortsatte under coronaåret 2020 – Valviras verksamhetsberättelse har publicerats

2.3.2021 12:00 / Nyhet

Trots de utmaningar som coronapandemin medfört lyckades Valvira fortsätta tillstånds- och tillsynsarbetet planenligt under 2020. Verksamhetens genomslag och ändamålsenlighet var fortfarande i fjol på god nivå. Under coronatiden har säkerställandet av klient- och patientsäkerheten och samarbetet mellan olika aktörer varit ännu viktigare än förut.

”Vi har haft ett nära samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken och många andra myndigheter i beredningen och den fortgående uppdateringen av anvisningar”, säger Valviras överdirektör Markus Henriksson.

Coronapandempin påverkade även styrningen av hälsoskydd. I avsikt att minska smittorisken under olika skeden av pandemin utfärdade Valvira aktuella anvisningar utgående från det dåvarande läget till kommunerna. Anvisningarna gällde till exempel provtagning av hushållsvatten och kontrollverksamhet.
Inom alkoholförvaltningen innebar vårens undantagsförhållanden att tillsynsverksamheten avbröts.

”Den befriade arbetsinsatsen riktade vi till bland annat utveckling av verksamhet i anknytning till distansinspektioner, distansinspektioner och för tillståndsförfaranden för alkohol som i synnerhet används för desinfektion samt handledning av serviceproducenter”, säger direktör Jussi Holmalahti vid avdelningen för hälsa, rättigheter och produktsäkerhet.

Genomförandet av ändringarna i äldreomsorgslagen stöddes aktivt

För att säkerställa genomförandet av ändringarna i äldreomsorgslagen (s.k. paragrafer om personaldimensionering) utarbetade Valvira tillsammans med regionförvaltningsverk skriftliga anvisningar och anordnade omfattande utbildning och rådgivning om lagen. Valvira gav råd om till exempel fastställandet av innehåll i direkt klientarbete och indirekt arbete. I december skickade Valvira ett anvisningsbrev till kommunerna och privata serviceproducenter om det omedelbara genomförandet av ändringarna i äldreomsorgslagen. Dessutom ordnades sex regionala tillställningar om lagändringarna till serviceanordnare och serviceproducenter.

Coronapandemin gav upphov till ett behov av styrning och tillsyn särskilt på grund av den smittorisk och åtgärderna i anknytning till smittorisken som riktades till serviceboende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen. Med en separat anvisning påmindes kommuner och serviceproducenter om att medborgarnas grundlagsenliga grundläggande fri- och rättigheter inte i onödan eller på ett lagstridigt sätt får begränsas.

”Vi utfärdade ett stort antal anvisningar för tryggandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och i slutet av året utredde vi med en bred enkät hur restriktionerna och självbestämmanderätten verkställts vid vårdhem under pandemin. Största delen av vårdhemmen hade lyckats säkerställa de äldres hälsosäkerhet på ett ändamålsenligt sätt”, konstaterar Henriksson.

”Å andra sidan visade vår utredning att läget i många enheter varken inom den offentliga eller den privata sektorn är bra.”

De digitala tjänsterna utvidgades

Utvecklingen av digitala tjänster fortsätter. Projektet för förnyelse av alkoholnäringsregistret framskred under 2020. Avsikten är att ta i bruk det nya registret och de digitaliserade tillstånds- och tillsynsprocesserna i slutet av 2021. Den elektroniska ärendehanteringen i ärenden som gäller yrkesrättigheter utvidgades. Nu kan även personer som avlagt grundexamen inom social- och hälsovården och yrkesexamen för massörer elektroniskt ansöka om antecknande av yrkesbeteckning i registret.

”Vi deltar även i social- och hälsovårdsministeriets storskaliga utvecklingsprogram där praxis, metoder och system för informationsbaserad ledning utarbetas och genomförs. Målet är att till exempel genom användning av social- och hälsovårdsdata främja prognostiserande och riskbaserad tillsyn”, beskriver förvaltningsdirektör Ritva Kujala.

Antalet nya registrerade närvårdare minskade

Tillståndsverksamheten vid Valvira var livlig även under coronaåret. Valvira registrerade nästan lika många nya privata producenter av social- och hälsovårdstjänster i fjol som under föregående år dvs. 124 (127 år 2019).

Antalet nya registrerade yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården minskade med nästan fyratusen. Minskningen orsakades i synnerhet av det minskade antalet ansökningar om skydd för yrkesbeteckning som lämnades av närvårdare. Det registrerade antalet uppgick till 29 497 (33 168 år 2019).  Yrkesrättigheter för närvårdare registrerades nästan 3 000 mindre än förra året.

”Denna minskning är ett oroväckande fenomen i en situation där vi behöver många närvårdare”, säger Henriksson.

Valvira beviljade 21 nya tillstånd för tillverkning av alkoholdrycker (20 år 2019).

Tryggandet av patientsäkerheten vid Vastaamo genom tillsyn fortsätter

Dataintrånget i psykoterapicentret Vastaamos patientdatasystem var en händelse som på ett exceptionellt beklagligt sätt kränkte patienternas rättigheter Datasystemet som utsattes för dataintrång var enligt en definition i lagen om klientuppgifter ett informationssystem som hörde till klass B, för vilket lagen inte förutsätter en extern bedömning av informationssäkerhet eller certifiering.

”Vi började utöva tillsyn över såväl företagets informationssäkerhet som över att verksamheten inom hälso- och sjukvården är adekvat – i avsikt att säkerställa patientsäkerhet i nära samarbete
med andra myndigheter”, säger direktör Helena Mönttinen vid avdelningen för social- och hälsovård.

Tillsynen över Vastaamo fortsätter, även om dess verksamhet enligt offentliga uppgifter överförs till en ny företagare.

”Tillsynen är en viktig faktor i tryggandet av patientsäkerheten, då överföringen till det nya företaget genomförs.”


Mer information: Överdirektör Markus Henriksson, tfn 0295 209 300