Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Brister i registreringen av besöksuppgifter i kommunernas studerandehälsovård

Brister i registreringen av besöksuppgifter i kommunernas studerandehälsovård

22.12.2021 16:09 / Nyhet

Praxis för registreringen av besök hos studerandehälsovården i kommunerna har som helhet försämrats. Tillsynsmyndigheterna uppmanar kommunerna att korrigera de bristfälliga kutymerna utan dröjsmål. Valvira och regionförvaltningsverken utredde registrering och statistikföring av besöksuppgifter gällande studerandehälsovården som en del av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2021.

Tillsynsmyndigheternas utredning visar att endast en del av kommunerna registrerar studerandehälsovårdens tjänster systematiskt som studerandehälsovård. Av kommunerna registrerade 26 % mentalvård och missbrukarvård som studerandehälsovård, medan motsvarande siffra var cirka 40 % år 2019. Inom tjänster för sexuell hälsa är siffran 39 % (60 % år 2019), inom munhälsovård 24 % (20 %) och inom övriga hälso- och sjukvårdstjänster inom primärvården 30 % (45 %).

Uppgifterna i utredningen baserar sig på data som Institutet för hälsa och välfärd THL samlade in 2020. Resultaten jämfördes med 2019 års utredning.

”Anteckningar i patientjournaler är en viktig del av en högklassig och trygg vård. Även om det finns skillnader i resultaten både regionalt och vad gäller utbildningsnivåerna, är helhetsbilden dålig. Hälso- och sjukvården för studerande omfattas av samma tidsfrister som den övriga primärvården när det gäller att få tillgång till vård. Uppföljning och tillsyn av dessa är möjlig endast om besöksuppgifterna registreras korrekt”, betonar överinspektör Irja Hemmilä på Valvira.

Enligt THL:s anvisning ska ”studerandehälsovård” registreras som serviceform i patientdatasystemen i samband med alla hälso- och sjukvårdsbesök som studerande gör, förutom besök på rådgivningsbyrån för mödravård.

Registreringsuppgifterna är viktiga till exempel vid utvärdering av coronapandemins effekter

Data som har registrerats som studerandehälsovård kan användas i bred omfattning för uppföljning och utveckling av studerandehälsovården lokalt och nationellt. Informationen kommer till nytta exempelvis vid utvärdering av coronapandemins effekter på studerandehälsovården. Den används också i nationell och internationell statistik, utvärderingar och forskning.

Om läroanstalten inte registrerar studerandehälsovårdens tjänster som studerandehälsovård, registreras de som en del av hälsovårdens övriga tjänster. Då finns risken att kommunen fakturerar den studerandes hemkommun för tjänsterna i strid med 17 och 58 § i hälso- och sjukvårdslagen.

Mer information:

Valvira
Överinspektör Irja Hemmilä, 0295 209 531, fornamn.efternamn@valvira.fi

Regionförvaltningsverken
Aino Mäkitalo, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 658
Ansa Sonninen, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 2095 016 941
Raija Fors, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 559
Sanna Ylitalo, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 386
Maarit Penttilä, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 567
Ruut Virtanen, länsläkare, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 137
fornamn.efternamn@avi.fi

Handbok om dokumentation inom studerandehälsovården (thl.fi)

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården 2021 (valvira.fi)

Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa (teaviisari.fi, på finska)

Hälso- och sjukvårdslag (finlex.fi)

Lag om elev- och studerandevård (finlex.fi)