Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Brister i rådgivningsbyråtjänster och hälsoundersökningar för barn och unga

Brister i rådgivningsbyråtjänster och hälsoundersökningar för barn och unga

10.3.2022 09:30 / Nyhet

Under 2020 och 2021 konstaterades brister i de hälsoundersökningar som kommunerna ordnar inom rådgivningsverksamheten och skol- och studerandehälsovården. Detta framgår i de undersökningar och utredningar som Institutet för hälsa och välfärd har gjort och om de anmälningar som myndigheterna mottagit. Brister i hälsoundersökningar kan leda till att problem hos barn, unga och familjer förvärras och ackumuleras samt öka vårdskulden på grund av coronapandemin.

Lagen fastställer antalet och innehållet för de hälsoundersökningar som krävs. Kommunen ska ordna rådgivningsbyråtjänster för barn, för kvinnor och familjer som väntar barn samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga. Kommunerna ska sörja för skolhälsovården för unga i grundläggande utbildning och för studerandehälsovården för studerande vid gymnasier och yrkesskolor.

I de lagstadgade hälsoundersökningarna följer man upp barnens och de ungas tillväxt och utveckling samt familjens välbefinnande. Målet är en övergripande uppföljning av hälsa och välbefinnande, där såväl den fysiska som psykiska hälsan beaktas. Regelbundna hälsoundersökningar enligt åldersgrupp gör det möjligt att upptäcka problem och avvikelser i ett tidigt skede och att förebygga sjukdomar.

Hälsoundersökningarna ska genomföras enligt lagen så snart som möjligt

Kommunerna ska kontrollera att antalet hälsoundersökningar och innehållet i dem är lagenliga och reagera på brister utan dröjsmål. Om kommunernas egenkontroll inte är tillräcklig är tillsynsmyndigheterna skyldiga att ingripa i den situation som upptäckts.

Coronapandemin har medfört stora utmaningar för kommuner när det gäller genomförandet av de lagstadgade uppgifterna inom social- och hälsovården, när yrkesutbildade inom social- och hälsovården har överförts till uppgifter som varit nödvändiga på grund av pandemiläget. Tillsynsmyndigheterna påpekar dock att periodiska hälsoundersökningar ska ordnas i enlighet med bestämmelserna så snart pandemiläget tillåter det.

Tillsynen över de lagstadgade hälsoundersökningarna fortsätter enligt det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården. Tillsynsmyndigheternas anvisning kan läsas på Valviras webbplats.

Mer information:

Irja Hemmilä, överinspektör, Valvira, 0295 209 531

Aino Mäkitalo, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 658

Ansa Sonninen, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 941

Sanna Ylitalo, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 386

Maria Raitakari, länsläkare, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 000

Aulikki Hautsalo, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 615

Raija Fors, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 559