Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Beskrivning av målsättningen för databaserad tillsyn är riktgivande för utvecklingen av tillsynen

Beskrivning av målsättningen för databaserad tillsyn är riktgivande för utvecklingen av tillsynen

21.12.2021 16:45 / Nyhet

Den nationella informationsproduktionen inomsocial- och hälsovården förnyas för att tjäna myndigheternas och välfärdsområdenas kunskapsbaserade ledning i deras uppföljnings-, utvärderings-, lednings- och tillsynsuppgifter. I Toivo-programmets (soteuudistus.fi) projekt Valtava reformeras den nationella informationsproduktionen inom social- och hälsovården för att tjäna myndigheternas och välfärdsområdenas kunskapsbaserade ledning inom deras uppföljnings-, utvärderings-, lednings- och tillsynsuppgifter.

Under 2021 har databaserad tillsyn utvecklats under Valviras ledning som en del av projektet Valtava. Vi har upprättat en beskrivning av målsättningen för databaserad tillsyn (pdf, på finska) för att dra upp riktlinjer för utvecklingsarbetet och rikta utvecklingsarbetet under de kommande åren och till stöd för prioritering inom projektplanering på längre sikt.

I dokumentet beskrivs Valviras och regionförvaltningsverkens målsättning för databaserad tillsyn om fem år. I beskrivningen av målsättningen ingår följande synpunkter:

  • Data: Informationsbehov och kunskapsunderlag
  • Teknik: Applikationer och IT-infrastrukturen
  • Processer: Utnyttjande av information, verksamhetsmodeller och processer
  • Organisation: Kompetens och team

Med databaserad tillsyn ökas tillsynens förutsebarhet och effektivitet

Mål för databaserad tillsyn är bland annat att ta fram ett omfattande kunskapsunderlag för att stödja tillsynen, att minska manuell behandling av information och att utnyttja moderna analys- och rapportverktyg både vid Valvira och regionförvaltningsverken. Vidare ska metoder för maskininlärning och statistisk modellering utnyttjas för att kunna öka tillsynens förutsebarhet och effektivitet samt för att kunna rikta in tillsynen riskbaserat. Informationen som produceras ska även betjäna olika processer inom tillsynen på ett omfattande sätt samtidigt som tillsynens fokus flyttas från reaktiv till proaktiv tillsyn och stöd för egenkontroll.

I målläget betjänar producerade data både strategisk och operativ styrning. Med hjälp av data kan beslut såsom val av tillsynsmetoder och överförandet av tillsynens fokus till en viss servicesektor motiveras ännu bättre.

Kunskapsunderlaget för tillsynen kompletteras och utvecklas kontinuerligt. Utveckling av kunskapsunderlaget kräver ett omfattande samarbete mellan och en gemensam vilja bland de olika aktörerna inom social- och hälsovården: kunskapsunderlaget ska betjäna de gemensamma behoven inom serviceproducenternas egenkontroll, ordnande av service, samt styrning, utvärdering och tillsyn över servicesystemet.

Under projektet Valtavas andra period 2022 fortsätts utvecklingsarbetet och en genomförandeplan kommer att utarbetas för att stödja arbetets framskridande.

Läs mer:

Beskrivning av målsättningen för databaserad tillsyn (pdf, på finska)

Social- och hälsovårdsministeriets program Toivo (programmet för verkställande av ledning, handledning och övervakning med social- och hälsovårdsuppgifter) (valvira.fi)

Mer information:

Petri Huovinen, utvecklingschef, tfn 0295 209 340
fornamn.efternamn(at)valvira.fi