Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Barnantalet per socialarbetare inom barnskyddet är för högt

Barnantalet per socialarbetare inom barnskyddet är för högt

17.11.2022 13:15 / Meddelande

Enligt tillsynsmyndigheternas observationer uppfylls kraven inte för klientdimensionering inom barnskydd. Barnantalet per socialarbetare överskrider ofta maximiantalet som fastställs i lagen. När klientantalet per socialarbetare är för högt, händer det ofta att klientplaner inte utarbetas och att barnmöten inte förverkligas. Även barn- och familjetjänster och beslut som rör dem försenas. 

Med klientdimensioneringen för barnskydd som fastställts i lagen avses klientantalet per socialarbetare. Det räcker inte att beräkna medelvärdet för klientantalet.

Utmaningar i att uppfylla kravet för klientdimensioneringen påverkar negativt även de barn som behöver socialservice på basnivån. Dessa tjänster är överbelastade eftersom de som behöver barnskyddstjänster och de som är berättigade till barnskyddtjänster kan ha överförts till basservicen. Basservicen kunde hjälpa många andra barn, men den inte kan sörja för behoven hos alla de barn som behöver barnskydd. 

Enligt barnskyddslagen är maximiantalet klienter per socialarbetare som ansvarar för barnens ärenden för tillfället 35 barn. Från början av 2024 är maximiantalet 30 barn. Barnskyddslagen förutsätter att klientantalet per socialarbetare granskas separat för varje enskild socialarbetare. Om socialarbetaren som har utsetts för barnet har ansvar för över 35 barn, äventyras den lagstadgade rätten för barnskyddets socialarbete för alla de barn som socialarbetaren ansvarar för. 

Vad händer om? Bloggen Berättelser från barnskydd på Valviras webbplats (på finska) behandlar händelser som rör om delvis verkliga berättelser om barnen vilkas socialarbetare hade mer klienter än som fastställs i lagen.

Värdfärdsområdenas egenkontroll har en central roll 

Valvira betonar att välfärdsområden som inleder sin verksamhet 1.1.2023 med sin egenkontroll ska säkerställa att klientantalet per socialarbetare inte överskrids. Socialtjänster för barn och familjer som välfärdsområdena ansvarar för ska genomföras på ett sätt som inte äventyrar barnets fördel och lagstadgade rättigheter. Barnen har rätt till särskilt skydd och rätt att få tjänster som barnskyddet omfattar vid behov. 

Barnskyddsmyndighetens viktigaste uppgift är att säkerställa att barnets intresse och rättigheter uppfylls. Därför ska varje barn som är klient inom barnskyddet ha en utsedd socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden. Som myndighetens företrädare har denna socialarbetare helhetsansvar för att skydda barnets rätt till en harmonisk utveckling och välfärd.

Mer information:

Päivi Vuorinen, jurist, 0295 209 402

Socialarbetare inom barnskyddet får ha ansvar för högst 35 barn (valvira.fi)